Lansio cynllun llifogydd Ystradgynlais

Heddiw mae cynllun llifogydd £2.6m i leihau’r bygythiad o lifogydd i 228 o gartrefi a 12 busnes yn Ystradgynlais yn cael ei agor yn swyddogol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mewn seremoni arbennig y bore yma, lle bydd swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys, a chontractwyr Birse Civils a Arup yn bresennol, bydd yna blac yn cael ei ddadorchuddio a’i osod ar safle’r cynllun.

Cychwynnwyd ar y gwaith a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2012 ac fe’i cwblhawyd yn yr haf.

Roedd y gwaith yn cynnwys adeiladu wal llifogydd newydd ar hyd glannau’r afon ger Heol Glantawe a Pharc Tawe i gadw’r dŵr llifogydd yn sianel yr Afon Tawe yn ystod cyfnodau o law trwm.

Mae rhannau o’r wal briffordd bresennol ar hyd Heol Giedd, Heol y Coleg a Heol Pantffynnon, hefyd wedi cael ei ailosod a’i gryfhau i ddarparu lefel gwell o amddiffyn rhag llifogydd.

Mae tebygolrwydd o lifogydd yn yr ardal yn uchel, a gan fod yr Afon Tawe yn codi’n glou pam mae’n glawio, dim ond amser rhybuddio cymharol fyr sydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Fel rhan o’r prosiect, mae swyddogion wedi gweithio gyda Chyngor Sir Powys a grwpiau’r gymuned leol i wella’r ardal ar gyfer mwynhad y bobl leol. Mae hyn yn cynnwys plannu coed a chreu cynefinoedd newydd ym Mharc Gwaith Haearn Ynysgedwyn, Cylch Gorsedd a’r mannau cyhoeddus ar hyd Heol Giedd.

Dywedodd Phill Pickersgill, o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ers i’r cynllun ddod yn weithredol, mae llawer o bobl yr ardal wedi elwa o’r amddiffyniad  ychwanegol mae’n darparu, yn enwedig yn ystod y tywydd garw diweddar.

“Mae’r ardal wedi bod â thueddiad o ddioddef llifogydd yn y gorffennol, gan effeithio ar gartrefi a busnesau, ac amharu ar fywoliaeth pobl a’r economi leol.  

“Nid yw bob amser yn bosibl i ni atal hyn rhag digwydd, ond fydd y cynllun newydd hwn yn Ystradgynlais yn golygu fod y gymuned yn ddiogelach ac yn fwy parod ar ei gyfer.”  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru