Arolwg cyntaf o’i fath drwy’r byd yn dangos manteision coed trefol yng Nghymru

Bydd canlyniadau arolwg ar orchudd coed ar draws holl drefi a dinasoedd Cymru, y cyntaf o’i fath drwy’r byd, yn cael eu rhyddhau yn Wrecsam heddiw (25 Medi 2014).

Defnyddiodd yr arolwg, a gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), awyrluniau o 2006 a 2009 i ganfod a mapio ehangder canopi’r coed. 

Mae’n dangos faint o goed sydd gennym, ble maen nhw a ble maen nhw’n diflannu. Bydd hyn yn ein helpu i reoli coed trefol yn well ar gyfer y dyfodol. 

Gall coed wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled Cymru – gan gynnig gwasanaeth hollbwysig. Maen nhw’n cael gwared â llygredd aer niweidiol; yn lleihau achosion o asma a chlefyd y galon; yn lleihau perygl llifogydd trwy arafu dŵr ffo ar ôl glaw trwm; ac yn dal a storio carbon deuocsid, gan helpu i atal newid hinsawdd. Hefyd, maen nhw’n darparu bwyd a chynefin i fywyd gwyllt, fel adar a gwenyn. 

Bydd yr adroddiad yn cael ei lansio yng Nghyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Wrecsam ar 25 Medi. 

Meddai Dafydd Fryer o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae coed yn hollbwysig i fywyd, gan gynnig gwasanaethau naturiol i wella ansawdd bywydau pobl mewn trefi a dinasoedd.

“Maen nhw’n cynnig gwasanaeth hollbwysig i gymunedau trwy gael gwared â llygredd o’r aer, trwy leihau perygl llifogydd a thrwy wrthbwyso allyriadau carbon deuocsid wrth eu sugno o’r atmosffer.

“Os gallwn reoli a chynllunio ble a pha rywogaethau o goed a blannwn yn ein trefi a’n dinasoedd, a gwarchod y coed sydd gennym yn barod, yn ôl yr astudiaeth gall y coed yma helpu i wneud ein cymunedau’n gynaliadwy. Byddwn yn rhannu casgliadau’r arolwg gyda phenderfynwyr a chynllunwyr mewn awdurdodau lleol.” 

Yn 2009, dim ond 17% o dir Cymru a gâi ei orchuddio gan goed – ffigwr digon tebyg i’r hyn a geir mewn trefi a dinasoedd eraill ar hyd a lled y byd. 

Fodd bynnag, mae gorchudd coed yn amrywio’n fawr ar draws Cymru – o 6% yn unig yn Y Rhyl i 30% yn Nhreharris. 

Ymhellach, dangosodd yr astudiaeth fod gorchudd coed wedi dirywio mewn chwarter o drefi Cymru rhwng 2006 a 2009 – gyda mwy nag 11,000 o goed mawr wedi’u colli’n gyfan gwbl. 

Ochr yn ochr â’r astudiaeth o ganopïau coed mewn ardaloedd trefol, cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru, Forest Research a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yr astudiaeth gyntaf o’i bath yng Nghymru i ganfod gwir werth coed trefol y Fwrdeistref Sirol. 

Darganfu’r astudiaeth i-Tree Eco fod coed Wrecsam yn arbed cyfanswm o £1.2 miliwn i’r economi leol bob blwyddyn trwy wneud y canlynol: 

  • atal 27 miliwn litr o law rhag mynd i’r system ddraenio, sy’n cyfateb i arbed £460,000 mewn ffioedd carthffosiaeth
  • sugno 1,329 tunnell o garbon deuocsid o’r atmosffer
  • gwella iechyd pobl trwy gael gwared â 60 tunnell o lygredd aer sydd, yn ei dro, yn arbed £700,000 i’r gwasanaethau iechyd 

Meddai’r Cynghorydd Ian Roberts o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

“Mae casgliadau’r astudiaeth bwysig yma’n cadarnhau bod coed y Fwrdeistref Sirol yn fwy gwerthfawr o lawer na’r amwynder y maen nhw’n ei ddarparu. Hefyd, mae’n tanlinellu pa mor bwysig yw parhau i warchod a rheoli ein coed mewn ffordd effeithiol a pha mor werthfawr yn yr hirdymor yw plannu coed newydd.” 

Bydd y lansiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch yn Wrecsam Ddydd Iau 25 Medi am 11:45, gydag ymweliad yn ystod y prynhawn i blannu coeden goffa.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru