Gwaith ar y gweill i amddiffyn un o gymunedau Cymru rhag y môr

Yr wythnos hon bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau gweithio ar gynllun llifogydd a fydd yn lleihau perygl llifogydd i 127 o gartrefi a 15 o fusnesau.

Bydd y cynllun £1.6 miliwn yn arwain at godi lefel y maes parcio gyferbyn â’r Swyddfa Bost ym Mhen-clawdd ac adeiladu muriau llifogydd newydd ar hyd Rhes Glanmor a’r West End, ar ochr yr aber.

Mae Pen-clawdd mewn perygl o ddioddef llifogydd llanwol yn sgil Aber Afon Llwchwr. 1981 oedd y tro diwethaf i lifogydd mawr ddigwydd yno, ond effeithiodd llifogydd ar nifer o adeiladau yno fis Ionawr eleni.

Mae’r maes parcio, sy’n bwysig i fusnesau lleol, yn dioddef llifogydd yn rheolaidd pan fydd y llanw’n uchel.

Ar ôl cynnal archwiliadau manwl ac ymgynghori â thrigolion yr ardal, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi creu cynllun ar gyfer lleihau’r perygl i safon dderbyniol o 1 siawns mewn 200 o weld llifogydd yn digwydd yno mewn unrhyw flwyddyn.

Efallai y bydd y gwaith yn amharu rhywfaint ar y drefn arferol, ond disgwylir iddo gael ei gwblhau cyn y Nadolig.

Contractwyr o’r enw Galliford Try fydd yn ymgymryd â’r gwaith. Caiff y gwaith ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Paul Isaac, Rheolwr y Prosiect ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Dros y gaeaf ac yn ystod y Flwyddyn Newydd mi welon ni’r effaith ddinistriol y gall llifogydd arfordirol ei gael ar ein cymunedau.” “Mae’n brofiad anodd sy’n gallu dod â’r gymuned gyfan i stop.” “Mae’r cynllun yma’n rhan bwysig o’n hymrwymiad i amddiffyn pobl, eu cartrefi a’u gweithleoedd rhag perygl cynyddol llifogydd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru