Gweithio mewn partneriaeth i leihau gwastraff

Mae Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi addo cydweithio â'r diwydiant gwastraff er mwyn cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru o ddod yn genedl â lefel uchel o ailgylchu erbyn 2025 a chenedl dim gwastraff erbyn 2050.

Mewn araith yng nghynhadledd 'Tuag At Ddyfodol Diwastraff' ('Towards Zero Waste') Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff heddiw (dydd Mawrth, 4 Mawrth 2014), cydnabu'r Dr Roberts y sialensiau sy'n wynebu'r sector gwastraff a phwysleisiodd ymroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru i hyrwyddo ymarfer da a gweithredu rheolaeth deg.

Mae sicrhau nad yw'r sector gwastraff cyfreithlon yn cael ei danseilio gan y rhai sy'n gweithredu ar ymylon cyfreithlondeb yn parhau yn brif flaenoriaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru.

Meddai'r Dr Roberts:

"Ein nod fel sefydliad yw cyflawni'r canlyniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd gorau posibl i bobl a chymunedau yng Nghymru.

"Fel rheolydd, byddwn yn chwilio am ffordd well a mwy craff o reoli, sy'n ysgafnhau'r baich gymaint ag sydd bosibl i fusnesau, a hynny heb beryglu diogelwch pobl neu'r amgylchedd."

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cyfuniad o bwerau gorfodi grymus i ddelio â gweithredwyr anghyfreithlon ochr yn ochr â darparu arweiniad i'r diwydiant, ac, ar yr un pryd, yn lleihau biwrocratiaeth a chostau gormodol.

Ac mae'n mabwysiadu dull gweithredu risg-seiliedig wrth ddelio â gorfodi a thrwyddedu. Dylai'r holl gamau gorfodi fod yn gymesur â'r perygl a achosir i bobl a'r amgylchedd. Rhoddir blaenoriaeth i ymchwiliadau lle ceir torcyfraith difrifol neu lle ceir bygythiad difrifol i'r amgylchedd neu i bobl.

Mae'r un dull gweithredu hefyd yn dylanwadu ar benderfyniadau trwyddedu.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda'r diwydiant i gael gwared o unrhyw feichiau gwaith diangen – er enghraifft, drwy asesu a yw'r angen am drwydded yn gymesur â'r peryglon i bobl ac i'r amgylchedd.

Meddai'r Dr Roberts:

"Rydym ni eisiau gweithio gyda'r sector gwastraff i gyflawni'r nodau a'r canlyniadau cyffredin yr ydym oll yn dymuno eu cael.

"Felly, mae ein dull yn cydnabod y lefelau amrywiol o berygl. Gwyddom nad y dull o weithredu 'un maint ar gyfer popeth' yw'r un mwyaf addas.

"Rydym wedi ymrwymo i gefnogi dulliau a dysgu cwbl newydd ac arloesiad. Rydym eisiau annog gweithredwyr o ansawdd yn y farchnad, gwella amrediad y cyfleusterau gwastraff yng Nghymru, a chael gwared o'r rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon.

"Rwyf yn ymfalchïo yn y gwaith yr ydym yn ei wneud i gefnogi'r sector gwastraff ac yn y system reoli'r amgylchedd sydd gennym i annog yr ymarferion amgylcheddol gorau, sy'n cynnwys lleihau gwastraff."  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru