Gwaith i leihau llygredd slyri’n parhau

NRW team planning a response to a pollution incident

Mae ymateb cyflym i ddamwain slyri wedi arwain at rwystro digwyddiad amgylcheddol difrifol yn ne ddwyrain Cymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi bod yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a Dŵr Cymru Welsh Water i ailgyfeirio un o isafonydd Afon Honddu uwchlaw’r llygredd er mwyn lleihau’r llif ac arafu lledaeniad y slyri. 

Hefyd, mae nifer o ffosydd wedi’u hagor o amgylch yr ardal dan sylw mewn ymdrech i ddal cymaint â phosibl o’r slyri cyn iddo lifo i’r dŵr. 

Diolch i ymateb cyflym CNC a’i bartneriaid, a chamau di-oed y ffermwr a roddodd wybod inni am y llygredd, credir bod hyd at dri chwarter y 450,000 litr o slyri yn y lagŵn wedi’i rwystro rhag llifo i Afon Honddu. 

Mae arbenigwyr CNC ac Asiantaeth yr Amgylchedd ar y safle’n asesu effaith y llygredd ar bysgod a bywyd gwyllt arall Afon Honddu. Ymhellach, mae gwaith monitro manwl yn parhau ar Afon Mynwy ac Afon Gwy, wrth i’r slyri barhau i gael ei gludo i lawr yr afon. 

Mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu bod y camau a gymerwyd wedi cyfyngu ar yr effeithiau gwaethaf i’r isafon, ac ar hyn o bryd nifer fechan yn unig o bysgod marw sydd wedi’u canfod. 

Ar hyn o bryd, ymddengys mai effaith weledol yn bennaf sydd wedi bod ar afonydd Honddu a Mynyw. 

Mae tystiolaeth yn cael ei chasglu ar y safle ar hyn o bryd rhag ofn y bydd angen cymryd camau gorfodi yn erbyn perchennog y lagŵn slyri. 

Meddai Steve Morgan, Rheolwr Gweithrediadau Wysg a Gwy yn CNC: 

“Mae ein hafonydd mor bwysig i’n llesiant a’n heconomi, ac rydym yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu er mwyn lleihau effaith y digwyddiad ar ein hamgylchedd a’n bywyd gwyllt. 

“Eisoes, rydym mewn cysylltiad â nifer o glybiau pysgota a rhanddeiliaid eraill a fydd yn pryderu ynghylch y digwyddiad hwn, a byddwn yn rhoi gwybod iddynt am y datblygiadau diweddaraf. 

“Pan fyddwn yn hapus fod y slyri dan reolaeth ac nad oes unrhyw berygl pellach i’r afon, byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion ar sut y digwyddodd hyn, a pha gamau y mae angen eu cymryd yn erbyn y rheini sy’n gyfrifol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru