Gwaith ar y gweill i leihau perygl llifogydd Pwllheli

Cynhelir gwaith cynnal a chadw pwysig yr wythnos hon ar Afon Rhyd-Hir ym Mhwllheli, wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) cael gwared â chroniad mawr o fwd, silt a brwyn sydd wedi ffurfio ynys fach yn yr afon.

Mae peirianwyr yn bwriadu cael gwared â thua 3,000 metr ciwbig o silt dros gyfnod o 4 wythnos gan ddefnyddio cloddwyr a dadlwythwyr.

Os esgeulusir y gwaith, mae arbenigwyr yn pryderu y gallai’r ynys parhau i dyfu ac effeithio ar lif naturiol y dŵr, gan gynyddu’r perygl o lifogydd yn y dref.

Parheir gyda’r gwaith er gwaethaf darganfyddiad y planhigyn ‘leidlys’ prin a ganfu wŷd yn ystod archwiliadau cyn cychwyn ar y gwaith ar lannau’r afon wrth y mynediad i’r harbwr.  

Planhigyn blodeuog bach yw'r leidlys sy’n byw ar ochrau pyllau hallt.  Fe’I gwelir yn eang yn hemisffer y de, o Dde Affrica i Awstralia ac ar arfordir dwyreiniol America, ond fe’u cyfyngir yn Ewrop i ddim ond ychydig o safleoedd ar arfordir gogledd-orllewin Cymru.

Felly mae’n cael ei amddiffyn gan gyfraith y DU, ac mae ei ddarganfyddiad  wedi golygu fod yn rhaid dod o hyd i lwybr mynediad arall i beiriannau er mwyn osgoi achosi niwed iddo.

Fel esbonia Dafydd Roberts Arbenigwr Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n bwysig fod y gwaith hwn yn cael ei wneud er mwyn sicrhau nad yw’r 85 eiddo sydd mewn perygl o lifogydd ym Mhwllheli yn cael eu gadael yn ddiamddiffyn.  

“Roedd yn ymdrech tîm go iawn, ond drwy weithio gyda’n cadwraethwyr, fe ddaethom o hyd i fynedfa arall i’r afon sydd wedi caniatáu i’r gwaith fynd yn ei flaen heb amharu ar y planhigyn prin.

“Nawr fyddwn yn defnyddio’r deunydd cloddiwyd o’r afon i wella’r llwybr mynediad fel ein bod yn medru mynd at yr afon yn gyflymach os bydd angen gwneud hynny yn y dyfodol.

“Ni allwn bob amser atal llifogydd rhag digwydd,ond  pan mae’n bosibl, fe gymerwn y camau i leihau’r perygl  i bobl a busnesau.”

Mae’r gwaith pwysig yn gam tymor byr i amddiffyn pobl Pwllheli sydd mewn perygl o lifogydd o Afon Rhyd Hir, Afon Erch a’r môr.

Ar hyn o bryd mae CNC, gweithio gyda Cyngor Gwynedd, yn cynnal asesiad o’r ardal i weld ag oes yna fodd i ddatblygu cynllun llifogydd newydd, er mwyn gwella amddiffyn rhag llifogydd.  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru