Lleihau perygl llifogydd yn Y Rhyl

Construction of the new penstock at Rhyl sluice

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi bod yn mynd i’r afael â gwaith pwysig ar amddiffynfeydd rhag llifogydd un o drefi glan môr gogledd Cymru.

Bydd llifddor loc newydd yn chwarae rhan hollbwysig yn y dasg o gadw’r llanw allan o ardaloedd isel yn Y Rhyl.

Lleolir y llifddor loc wrth bibell ollwng ‘Y Cyt’ yn Y Rhyl sy’n arllwys i aber Afon Clwyd. Bydd yn amddiffyn mwy ar y dref, gan ategu’r fflap llanw presennol sydd weithiau’n blocio.

Bydd y llifddor loc yn cael ei gweithredu â llaw gan staff CNC pan fydd yna lanw mawr.

Meddai Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd, CNC: “Mae cadw cymunedau’n ddiogel rhag llifogydd yn rhan hollbwysig o’n gwaith.

“Mae adeiladu llifddor loc newydd yn Y Rhyl yn ffordd ychwanegol o leihau perygl llifogydd llanwol mewn rhannau o’r dref.

“Bydd y llifddor loc yn cael ei gostwng dros dro mewn argyfwng ac yna’n cael ei hagor drachefn.

“Er na allwn atal pob achos o lifogydd, rydym yn ceisio lleihau’r perygl i bobl a’u heiddo. Gobeithio y bydd yr ased diweddaraf hwn yn rhoi tawelwch meddwl i drigolion Y Rhyl.”

Mae CNC hefyd yn ystyried goblygiadau hirdymor llifogydd yn Y Rhyl, gan weithio gyda’n partneriaid i wynebu sialensiau’r dyfodol, fel cynnydd yn lefel y môr a newid hinsawdd.

Gall pawb sy’n bryderus ynglŷn â llifogydd weld beth yw eu perygl llifogydd a darganfod a oes gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim ar gael yn eu hardal trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu drwy edrych ar www.naturalresources.wales/flooding.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru