Gweithio i leihau perygl llifogydd yn Rhuddlan

Pont robin

Mae pobl mewn tref yng Ngogledd Cymru mewn llai o berygl o lifogydd yn dilyn gwaith gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i wella amddiffynfeydd llifogydd y dref.

Bellach, mae Rhuddlan yn elwa o ddrysau llanw newydd, wedi'u gosod ar Cyt Pont Robin, fydd yn chwarae rhan allweddol wrth gadw llanw uchel allan o hyd at 20 o dai a busnesau yn ardaloedd isel y dref. 

Caiff y llif-ddôr ei weithredu â llaw gan staff CNC yn ystod llanw uchel. 

Mae camerâu ac offer mesur lefel dwr hefyd ar waith erbyn hyn fel bod staff CNC yn gallu monitro'r lefel dŵr yn rheolaidd o bell. 

Mae'r strwythur newydd yn haws ei gynnal a bydd yn lleihau'r risg o falurion a silt yn blocio llif dŵr. 

Mae hefyd yn cynyddu'r amser y gall llyswennod a physgod eraill ymfudo i fyny'r afon. 

Meddai Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd, NRW: "Mae cadw cymunedau'n ddiogel rhag llifogydd yn rhan allweddol o'n gwaith. 

"Mae gwneud y gwaith pwysig yma ym Mhont Robin yn rhoi amddiffyniad i Rhuddlan drwy leihau'r perygl o lifogydd llanwol i ardaloedd isel y dref. 

"Bydd y llif-ddôr yn cael ei ostwng pan fo angen ac yna dychwelyd i'w safle agored. 

"Er na allwn atal pob llifogydd rhag digwydd, rydym yn gweithio i leihau'r peryglon i bobl a'u heiddo ac yn gobeithio y bydd y cyfarpar newydd yn rhoi tawelwch meddwl i bobl yn Rhuddlan." 

Gall unrhyw un sy'n pryderu am lifogydd wirio eu perygl llifogydd, a darganfod a oes gwasanaeth rhybudd llifogydd am ddim ar gael yn eu hardal trwy ffonio Llinell Llifogydd ar 0345 988 1188 neu drwy fynd i www.cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd .

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru