Gwaith i warchod pobl a llygod pengrwn y dŵr

Mae gwaith ar y gweill gan Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i amddiffyn pobl rhag llifogydd ynghyd â gwarchod llygod pengrwn y dŵr.

Mae Ffos Glanwern, sef y brif ffos ddraenio ar gyfer Borth Uchaf yng Ngheredigion, yn cael ei huwchraddio er mwyn lleihau perygl llifogydd.

Mae’r gwaith yn golygu lledanu’r ffos a newid ei chwrs rhyw fymryn, fydd yn gwella rheolaeth llifogydd ac yn gwella cynefin bywyd gwyllt.

Ar hyd darn byr o’r ffos, bydd estyll pren yn cael eu gosod i sefydlogi’r glannau.

Ond cyn dechrau ar unrhyw waith, roedd yn rhaid i CNC wneud yn siwr nad oedd unrhyw lygod pengrwn y dwr yn bresennol, rhywogaeth dan warchodaeth oedd wedi’u gweld yn yr ardal.

Meddai Virginia Hill o Dîm Rheoli Llifogydd CNC: “Fe wnaethon ni yn siwr nad oedd yna lygon pengrwn yn bresennol yn y rhan o’r ffos lle redden ni angen gweithio.“Yn awr, rydym yn gweithio yn y ffos i leihau perygl llifogydd i o leiaf 10 o adeiladau.

“Unwaith bydd y gwaith wedi’i gwblhau bydd yr ardal yn gynefin gwych ar gfyer llygod pengrwn, a gobeithiwn weld rhai bach yn symud mewn i’r ffos o ddyfroedd cyfagos yn yr hydref.”

Mae’r gwaith i ledaenu’r ffos ac addasu ei chwrs yn cael ei wneud mewn modd a fydd yn niweidio cyn lleied ag y bo modd ar y mawndir.

Mae mawn yn adnodd pwysig sy’n storio llawer iawn o garbon fyddai, fel arall, yn cael ei ryddhau i’r amgylchedd gan gyfrannu at newid hinsawdd.

Ychwanegodd Virginia Hill: “Mae ein dull o weithio yn sicrhau y byddwn yn effeithio cyn lleied â phosibl ar y mawn tra’n galluogi’r ffos i gludo mwy o ddŵr a llifo’n ddirwystr.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i drigolion yr ardal am eu cefnogaeth a’u hamynedd wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

“Y peth pwysig yw canfod cydbwysedd. Mae’r holl brosiect yn enghraifft dda o ddod o hyd i ateb cynaliadwy er budd pobl, yr amgylchedd a bywyd gwyllt."

Bydd mwy o waith yn cael ei gwblhau’r flwyddyn nesaf.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru