Gwaith i fonitro lefelau afon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dechrau ar waith yr wythnos nesaf i sicrhau bod gwaith monitro lefelau ar Afon Conwy yn parhau i fod yn gywir.

Bydd contractwyr CNC yn tynnu graean sydd wedi ymgasglu ger yr orsaf mesur lefelau’r afon yn Llanrwst.

Mae darlleniadau lefelau afon cywir yn hanfodol gan eu bod yn sail i wasanaeth rhybuddion llifogydd CNC, sy’n wasanaeth rhad ac am ddim i bobl yr ardal.

Meddai Tim Owen, Arweinydd Tîm Telemetreg Cyfoeth Naturiol Cymru: “Oherwydd stormydd y gaeaf a thywydd eithafol mwy diweddar hefyd, mae swm sylweddol o raean wedi cael ei gludo i lawr yr afon a setlo ger Bont Fawr yn Llanrwst. Bellach mae’n rhaid ei glirio gan ei fod yn effeithio ar ein gwaith o fonitro lefelau’r afon.

“Er nad yw’n bosibl inni atal llifogydd rhag digwydd bob tro, mae gwybodaeth fanwl gywir am lefelau afonydd yn hanfodol i CNC ac asiantaethau eraill er mwyn gallu rheoli’r perygl o lifogydd mor effeithiol ag sydd bosibl.

“Mae’r gwasanaeth rhybuddion llifogydd yn rhan allweddol o’r gwaith o helpu i gadw cymunedau’n ddiogel drwy helpu pobl i baratoi.”

Bydd y gwaith o dynnu’r graean yn cael ei wneud gan gontractwyr CNC, John Roberts Ffestiniog, a bydd yn cymryd oddeutu 10 niwrnod i’w gwblhau, os bydd y tywydd yn caniatáu.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud mewn modd fydd yn tarfu cyn lleied â phosib ar gynefinoedd naturiol a bywyd gwyllt.

Gall unrhyw un sy’n pryderu ynghylch llifogydd ganfod beth yw ei lefel perygl llifogydd a chofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd yn rhad ac am ddim drwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu drwy fynd i www.cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru