Gwaith yn dechrau ar leihau perygl llifogydd yn Nolgellau

Flood defences being improved at Dolgellau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dechrau gweithio ar gynllun i leihau perygl llifogydd i fwy na 300 o gartrefi a busnesau yn Nolgellau.

Mae’r gwaith yn cynnwys gosod amddiffynfeydd newydd a gwella rhai o’r amddiffynfeydd presennol ar hyd ochr chwith Afon Wnion, o’r Parc Menter i ardal Ffordd Aran.

Bydd rhan gyntaf y gwaith yn golygu cael gwared â chored Afon Aran. Y mis nesaf, bydd gwaith yn dechrau i adeiladu waliau newydd a thrwsio’r strwythurau presennol ar hyd Afon Wnion ac Afon Aran.

Fe fydd y cynllun yn gwella safon yr amddiffynfeydd ar gyfer 182 o gartrefi a 128 o fusnesau masnachol sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd yn sgil Afon Wnion ac Afon Aran.

Mae gan Ddolgellau hanes o ddioddef llifogydd, gyda’r achos diweddaraf yn 2009 pan lifodd y dŵr dros wal y Bont Fawr.

 

Disgwylir i’r gwaith adeiladu gymryd oddeutu 9 mis i’w gwblhau. Caiff ei ariannu gan ‘Gynllun Buddsoddi mewn Seilwaith’ Llywodraeth Cymru.

Yn ôl Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gweld eich cartref neu eich busnes yn dioddef llifogydd yn brofiad torcalonnus, ac rydym yn gweithio ar draws Cymru i helpu cymunedau.

“Bydd y cynllun yn rhoi gwell amddiffyniad a mwy o dawelwch meddwl i gannoedd o bobl sy’n byw ac yn gweithio yma yn Nolgellau.

“Ond allwn ni ddim cael gwared â’r perygl yn llwyr, felly rydym yn annog pobl i gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim a all roi amser gwerthfawr iddyn nhw eu paratoi eu hunain a’u cartrefi. Mae 150 o gartrefi yn yr ardal eisoes wedi ymuno â’r gwasanaeth.”

Mae Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rydym yn argymell bod pobl mewn ardaloedd sydd mewn perygl yn cofrestru ar eu cyfer.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru mewn cysylltiad rheolaidd â’r gymuned leol a byddwn yn gweithio’n agos gyda Chyngor Tref Dolgellau er mwyn amharu cyn lleied ag y bo modd ar y dref a thrigolion yr ardal.

Caiff cynllun Dolgellau ei ariannu gan ‘Gynllun Buddsoddi mewn Seilwaith’ Llywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru