Gwaith ar y gweill i osod rhwystrau llifogydd yn Llanelwy

Ddydd Llun (7 Ebrill), bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau ar waith adeiladu yn Llanelwy fel y gellir gosod rhwystrau dros dro ar adegau o lifogydd posibl.

Bydd uchder llecyn 10m o wal yn cael ei godi a bydd sylfeini concrid newydd yn cael eu hadeiladu ar hyd 80m o’r arglawdd presennol.

Fe fydd hyn yn ein galluogi i osod rhwystr dros dro hanner metr o uchder yn ddi-oed ar hyd llecyn 40m o Afon Elwy – rhywbeth a fydd yn amddiffyn mwy ar drigolion yr ardal.

Gweithwyr ymateb i argyfwng Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yn gosod y rhwystrau llifogydd, a hynny pan fydd Afon Elwy yn cyrraedd lefel arbennig.

Bydd hyn yn amddiffyn mwy ar gartrefi yn ardaloedd Parc Roe a Spring Gardens, sef ardaloedd a ddioddefodd lifogydd difrifol yn 2012.

Ymhellach, mae gwaith ar y gweill gan ymgynghorwyr Cyfoeth Naturiol Cymru i ddod o hyd i’r ateb hirdymor gorau er mwyn lleihau perygl llifogydd i drigolion yr ardal.

Mewn adroddiad a ryddhawyd y mis diwethaf ceir braslun o’r chwe dewis sy’n cael eu hasesu ar hyn o bryd, cyn iddynt gael eu trafod yn llawn gyda’r gymuned leol.

Mewn ymateb i’r llifogydd, aeth Cyfoeth Naturiol Cymru i’r afael â rhaglen o waith tymor byr i gael gwared â choed a gweddillion oddi ar lecyn pedair milltir o Afon Elwy, a hefyd i altro ffens pont Spring Gardens er mwyn ei gwneud hi’n llai tebygol o achosi rhwystr pan fydd yr afon yn uchel iawn.

Yn ôl Keith Ivens, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Bu llifogydd 2012 yn destun trallod i gannoedd o bobl yn Llanelwy, ac rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i ateb i leihau’r perygl llifogydd yn y dyfodol.

“Gobeithio y bydd y gwaith rydym yn mynd i’r afael ag ef yn rhoi tawelwch meddwl i drigolion yr ardal pan fydd lefel yr afon yn codi, wrth inni geisio dod o hyd i ateb mwy hirdymor.

“Bydd trefn arbennig ar waith ar gyfer ein gweithwyr ymateb i argyfwng er mwyn eu galluogi i osod y rhwystrau pan fydd eu hangen fel rhan o’r gwaith a wnânt ar adegau o lifogydd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru