Aerial view of  Llyn Tegid

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynllunio gwaith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid yn Y Bala, yn parhau i fod yn ddiogel yn y tymor hir.

Mae argloddiau'r llyn yn amddiffynfa hanfodol rhag llifogydd i dref Y Bala. 

Yn ystod arolwg, codwyd rhai materion ynghylch gallu'r argloddiau i wrthsefyll digwyddiadau eithafol yn y tymor hir, er nad oes unrhyw bryderon ar hyn o bryd. 

Mae'r gwaith yn debygol o olygu cryfhau'r argloddiau a gwella amddiffyniad tonnau glan y llyn. 

Bydd CNC yn gweithio'n agos gyda'r gymuned leol i ddatblygu'r ffordd orau o wneud y gwaith.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau yng Ngogledd Orllewin Cymru ar gyfer CNC:

“Mae ganddon ni gyfrifoldeb i gadw cymunedau'n ddiogel rhag llifogydd. 

“Yn ystod ein hymgynghoriad cychwynnol yn Y Bala y llynedd, buom yn trafod rhai o'r penderfyniadau anodd y bydd yn rhaid i ni eu cymryd i wneud y gwaith yma. 

“Rydym yn ymwybodol bod rhai yn lleol yn pryderu ynghylch yr angen i dorri coed -coed ynn yn bennaf sydd eisoes wedi'u heffeithio gan glefyd - sy'n tyfu yn yr argloddiau ac yn eu gwanhau. 

“Rydym yn addo gweithio gyda'r gymuned i ddatblygu syniadau am gyfleoedd amgylcheddol a hamdden i gyd-fynd â’r cynllun hwn a lliniaru ar effaith unrhyw goed y bydd yn rhaid eu torri.” 

Dywedodd Dilwyn Morgan, Cynghorydd Sir Gwynedd dros Y Bala:

“Mae'n bwysig bod y gwaith i sicrhau diogelwch y llyn yn cael ei wneud i gadw'r Bala yn ddiogel yn y tymor hir. 

“Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda CNC i weld sut y gellir dod o hyd i fanteision cymunedol a thirlun ehangach ar yr un pryd.” 

Bydd CNC yn ceisio diogelu a chadw coed gwerthfawr lle bo modd  - y cam cynta fydd cynnal arolwg coed i lywio’r gwaith hwn. 

Bydd angen caniatâd cynllunio cyn gwneud y gwaith a bydd CNC yn ymgynghori'n eang â'r gymuned cyn i gais cynllunio gael ei wneud i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ddiweddarach eleni. 

Bydd rhai ymchwiliadau sylfaenol ac arolygon ecolegol yn cael eu gwneud dros yr wythnosau nesaf i helpu i ddatblygu'r cynllun. Bydd y rhain yn cael eu gwneud mewn ffordd sy'n amharu cyn lleied â phosib. 

Bydd CNC yn trefnu amryw o gyfarfodydd a digwyddiadau eraill yn lleol i drafod opsiynnau ar gyfer y gwaith – yn y cyfamser mae gwybodaeth ar y wefan  www.cyfoethnaturiol.cymru/llyntegid neu gallwch holi drwy ebostio llyntegid@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae'n annhebygol y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau tan ddechrau’r hydref 2020.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru