Gwaith CNC yn mynd yn ei flaen yn sgîl y storm

Abergwili flood Storm Callum

Ar ôl penwythnos o law trwm a llifogydd a darodd Dde Orllewin Cymru yn ddrwg, mae'r gwaith clirio wedi dechrau.

 

I swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, mae hyn yn golygu archwilio amddiffynfeydd rhag llifogydd ac asedau eraill er mwyn asesu ac atgyweirio unrhyw ddifrod a achoswyd gan lefelau uchel o ddŵr mewn afonydd a chyfeintiau uchel o ddŵr.

Meddai Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Risg Llifogydd a Digwyddiadau:

 

"Rydym yn cydymdeimlo ag unrhyw un yr effeithiodd y llifogydd hyn a storm Callum arno. Mae'n ein hatgoffa yn anffodus o'r difrod y gall tywydd garw ei achosi.

 

       "Er bod hyn wedi effeithio’n sylweddol ar rai cymunedau, i lawer roedd yr amddiffynfeydd llifogydd wedi gwneud eu gwaith ac wedi lleihau'r           effeithiau gwaethaf."

 

Dros y penwythnos achosodd y storm i ddŵr lifo i 80 o adeiladau ar draws De-Orllewin Cymru gan aflonyddu ar fusnesau a chludiant drwy’r wlad i gyd.

 

Cyrhaeddodd Afon Teifi yn Llandysul ei lefel uchaf ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw yn 1971 ac roedd lefel Afon Tywi uwch Caerfyrddin ar ei uchaf ers 1987.

 

Roedd swyddogion CNC ar ddyletswydd ddydd a nos yn sicrhau bod strwythurau amddiffyn yn gadarn, yn gweithredu llifddorau, yn codi amddiffynfeydd dros dro ac yn clirio sgriniau sbwriel.

 

Yn Abergwili, yn Nyffryn Tywi, caewyd y llifddorau gan atal llifogydd er bod lefel y dŵr wedi codi i 180mm o ben y giât, ychydig yn llai na'r trothwy gwacáu mewn argyfwng o 150mm.

 

Ymwelodd mwy o bobl nag erioed â gwefan CNC i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am rybuddion llifogydd. Edrychwyd ar dudalennau llifogydd CNC fwy na hanner miliwn o weithiau, cyn ac yn ystod Storm Callum, tra cyrhaeddodd y negeseuon rhybuddio a hysbysu fwy na 110,000 o bobl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ychwanegodd Jeremy:

 

"Ar ôl unrhyw ddigwyddiad llifogydd mawr mae gwersi i'w dysgu ac nid yw Storm Callum yn eithriad, felly byddwn yn adolygu'r hyn a ddigwyddodd a sut y gwnaethom ymateb er mwyn nodi ym mhle y gellir gwneud gwelliannau. "

 

Fel sy'n arferol ar ôl unrhyw lifogydd, mae ein gweithwyr nawr allan yn archwilio ein hamddiffynfeydd i ganfod unrhyw ddifrod, ac i sicrhau eu bod yn gallu parhau i helpu i amddiffyn pobl ac eiddo."

 

"Nid dim ond ar y rhwydwaith amddiffyn rhag llifogydd y byddwn yn edrych, ond hefyd ar ein hymateb i ddigwyddiadau a'n rhybuddion a'n hysbysiadau cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

 

"Er bod effeithiau sylweddol wedi bod mewn rhai ardaloedd, yr arwyddion cyntaf yw bod yr elfennau hyn wedi gweithio'n dda.

 

"Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid llywodraeth leol a'r gwasanaethau brys i sicrhau ein bod yn parhau i leihau effeithiau digwyddiadau fel hyn pan fo hynny'n bosibl."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru