Gwaith yn dechrau ar amddiffynfeydd môr Machynys

Yr wythnos nesaf bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dechrau ar waith i gynnal a chadw amddiffynfeydd môr ar hyd Penrhyn Machynys yn Llanelli, sy’n amddiffyn mwy na 1700 o gartrefi a busnesau rhag llifogydd.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar hyd rhan 4.5 cilometr o’r amddiffynfeydd a bydd yn cynnwys glanhau’r dalennau dur presennol ac ychwanegu haen amddiffynnol.

Fe fydd y gwaith yn cryfhau’r amddiffynfeydd presennol, sy’n amddiffyn 1746 o adeiladau, gan sicrhau y byddant yn parhau i weithio’n effeithiol am 20 mlynedd arall.

Mae’r amddiffynfeydd môr yn ymestyn o aber Afon Llwchwr, ar hyd Llwybr Arfordir y Mileniwm hyd at gwrs golff Machynys.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud mewn ffordd a fydd yn gwarchod bywyd gwyllt fel dyfrgwn, pathewod ac adar sy’n nythu, yn ogystal ag er budd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Mae’n Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ddynodedig, yn ogystal ag yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), yn Safle Ramsar ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA).

Bydd y gwaith yn cymryd rhyw 7 mis i’w gwblhau a bydd Llwybr Arfordir y Mileniwm ar agor yn llwyr i bobl yn ystod y cyfnod hwnnw.

Meddai Mandy Richards, Swyddog Rheoli Asedau a Systemau yn CNC, sy’n arwain y gwaith:

“Gall llifogydd greu llanastr llwyr mewn cymunedau ac mae’r gwaith cynnal a chadw hwn yn hollbwysig er mwyn cynnal lefel yr amddiffyniad rhag llifogydd ar hyd y rhan hon o arfordir Llanelli.

“Mae’n brosiect maith, ond bydd yn atgyfnerthu’r amddiffyniad rhag llifogydd ar gyfer nifer fawr o gartrefi a busnesau.

“Nid ydym yn bwriadu cau unrhyw lwybr a byddwn yn gweithio gyda sefydliadau lleol, fel yr Ymddiriedolaeth Adar Dŵr a Gwlyptiroedd (WWT), i sicrhau ein bod yn tarfu cyn lleied â phosibl ar bobl a bywyd gwyllt.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru