Gwaith yng Nghoedwig Cwm Rhaeadr

Cwm Rhaeadr Forest towards Mynydd Du in the Brecon Beacons

Mae gwaith pwysig yn dechrau’r mis hwn mewn coedwig yng Ngorllewin Cymru fel rhan o raglen barhaus o reoli’r coetiroedd.

Bydd y gwaith yng Nghoedwig Cwm Rhaeadr ger Llanymddyfri’n golygu teneuo 3,000 o goed, tua phump y cant o’r goedwig, i dorri a gwaredu pinwydd Douglas, pefrwydd Norwy a phefrwydd Sitka.

Bydd hynny’n agor llawr y goedwig a bydd rhagor o blanhigion a choed ifanc yn gallu tyfu ar y ddaear. Bydd hefyd yn arwain at gynefin mwy amrywiol i fywyd gwyllt megis y barcud coch ac adar eraill sy’n nythu.

Meddai Brian Hanwell, rheolwr ardal lleol Cyfoeth Naturiol Cymru:“Mae hon yn em gudd o goedwig – yma mae rhaeadr uchaf Sir Gaerfyrddin – mae’n amgylchedd unigryw ac yn lle gwych i ymweld.

“Bydd y gwaith angenrheidiol hwn i deneuo’r goedwig yn ei gwneud yn well i’r coed, yn well i fywyd gwyllt ac yn y pendraw yn well lle i ymwelwyr a phobl leol sydd wrth eu bodd yn dod yma.”

Mae’r coed yng Nghwm Rhaeadr wedi cael eu teneuo’n rheolaidd ers i’r tir gael ei blannu gyntaf ym 1947.

 Mae hynny wedi helpu i ddatblygu’r goedwig yn atyniad lleol gwych i gerddwyr, yn ogystal â denu pobl fwy egnïol i’r llwybr beicio mynydd sydd yno.

Bydd y gwaith hefyd yn sicrhau y bydd y coetiroedd - sydd wedi ennill dwy wobr aur am ragoriaeth yn y Sioe Fawr - yn dal i gael eu rheoli i'r safonau uchaf.

 Bydd tua 1,200 tunnell o bren (neu 60 llwyth lori) yn cael ei anfon i felinau llifio lleol i’w ddefnyddio mewn adeiladu, ffensio, fel sglodfyrddau neu fel bio danwydd gan roi hwb werdd a swyddi i fusnesau lleol.

Bydd yr incwm a gynhyrchir yn cael ei ail fuddsodd mewn safleoedd tebyg ledled Cymru.

Yn anffodus, bydd y goedwig ar gau yn ystod y gwaith cynaeafu ond bydd yn ail agor mewn tua dau fis ar ôl gorffen y gwaith.

Bydd lleoedd poblogaidd eraill ar agor tra bo’r gwaith yn cael ei wneud.Mae’r rhain yn cynnwys Crychan a Cilgwyn i gerddwyr a Choedwig Brechfa ar gyfer beicwyr mynydd.

Ychwanegodd Brian Hanwell:“Bydd y gwaith yn amharu rhywfaint ar bobl sydd eisiau ymweld â’r goedwig neu fynd i feicio mynydd.

“Yn anffodus mae’n rhaid i ni gau’r coetir yn ystod y gwaith cynaeafu oherwydd nad yw’n ddiogel bod o gwmpas pan fydd peiriannau mawr yn dod i mewn, ond rydym yn gweithio’n galed i gadw hynny i’r lleiaf posibl.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru