Dŵr ymdrochi Wiseman’s Bridge – y gorau ers blynyddoedd

Mae gwaith atal llygredd yng nghyffiniau Wiseman’s Bridge wedi talu ar ei ganfed, gan fod ansawdd y dŵr ymdrochi yno, a oedd yn wael rai blynyddoedd yn ôl, bellach yn “ardderchog”, sef yr ansawdd dŵr sy’n hanfodol ar gyfer gwobr Baner Las.

Mae gwaith a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) â’r cyngor cymuned lleol, yr awdurdod lleol, Dŵr Cymru, busnesau lleol ac amaethyddiaeth, i ddatblygu mesurau atal llygredd cynaliadwy, wedi lleihau llygredd ledled Sir Benfro.

Bellach mae 83 y cant o draethau Sir Benfro yn cyrraedd y safon “ardderchog” fwyaf heriol, ac mae 10 o’r traethau hefyd yn cadw eu statws Baner Las.

Mae’r traethau eraill i gyd yn y categori “da”, gyda Nolton Haven a Sandy Haven wedi gwella o “Digonol” i “Da”. 

Gwelwyd y gwelliant mwyaf yn Wiseman’s Bridge. Rai blynyddoedd yn ôl yr oedd yn anochel y byddai’r traeth yn gorfod gofyn i’r llywodraeth leol osod rhybudd ar y traeth yn cynghori pobl i beidio â nofio yno.

Mae’r gwelliant yn deillio o gyfuniad o fesurau rhwystro llygredd penodol. 

Mae systemau newydd i waredu carthion wedi cael eu gosod mewn sawl parc carafanau.

Mae Dŵr Cymru wedi ychwanegu ‘Monitro Hyd Digwyddiadau’ (EDM) yn y gorlif storm yn yr orsaf bwmpio yng Nghilgeti. 

Ac mae swyddogion CNC wedi bod yn rhoi cyngor atal llygredd i ffermydd lleol, gan gynnwys fferm laeth sy’n godro mwy na mil o wartheg, gan leihau digwyddiadau llygredd amaethyddol sydd wedi effeithio ar ddŵr ymdrochi.

Meddai Rod Thomas, Uwch Swyddog Amgylchedd CNC: 

“Ar ddiwedd tymor 2018, mae Cymru’n cydymffurfio gant y cant, ac mae’r holl ddyfroedd ymdrochi yn bodloni’r safonau ansawdd dŵr minimwm a bennwyd yn neddfwriaeth yr UE.

“Rydym yn hynod o falch fod pob un o’r 29 dŵr ymdrochi yn Sir Benfro am y tro cyntaf un ai’n ‘Ardderchog’ neu’n ‘Dda’ gyda 24 ohonynt yn ‘Ardderchog’.

“Mae hyn o ganlyniad i waith caled, nid yn unig gan CNC ond hefyd gan ein partneriaid sy’n awyddus i weld gwelliannau a fydd o fantais i dwristiaeth, yr economi a llesiant ymwelwyr a phreswylwyr fel ei gilydd.” 

Meddai Neil Scott, Gwyddonydd Microbioleg CNC:

“Mae pob un o’r 104 traeth dynodedig yng Nghymru a’u hafonydd a’u nentydd cysylltiedig yn cael eu dadansoddi yn labordy Gwasanaethau Dadansoddi Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae’n rhaid hidlo’r samplau o fewn 24 awr ar ôl eu cymryd.

“Rydym yn chwilio am 2 brif facteria sy’n dangos llygredd ysgarthol – E.coli ac Enterococci y coluddyn. Gallai’r rhain ddeillio o ffynonellau amrywiol, sy’n cynnwys methiannau mewn prosesau trin carthion a dŵr ffo sy’n llifo o dir amaethyddol i gyrsiau dŵr.

“Mae sgoriau blynyddol yn nodi fod pob safle yn ardderchog, da, digonol neu wael yn seiliedig ar fesuriadau a gymerwyd yn ystod cyfnod o bedair blynedd”.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru