CNC yn atal safle gwastraff rhag gweithredu

Mae ein swyddogion wedi gweithredu er mwyn atal rhagor o wastraff rhag cael ei gludo i safle a aeth ar dân yr wythnos ddiwethaf. 

Fe wnaethom symud yn gyflym i ddatgofrestru safle 300 Recycling yn Factory Road, Sandycroft, gyda cefnogaeth lawn Cyngor Sir Y Fflint a Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru, wedi i’n swyddogion ddarganfod na allai’r safle weithredu mewn modd diogel mwyach. 

Daethant i’r casgliad y byddai parhau i weithredu yn peri risg annerbyniol i bobl ac i’r amgylchedd. 

Mae’r weithred yn golygu ei bod hi’n anghyfreithiol i storio a thrin gwastraff ar y safle. 

Bydd ein swyddogion yn nawr yn gweithio gyda’r cwmni er mwyn gwneud yn siŵr bod hyn yn digwydd, ac i drafod dyfodol y safle efo’r perchnogion. 

Dywedodd Anthony Randles, arweinydd tîm Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae wedi dod i’r amlwg nad yw hi’n bosibl i’r safle yma weithredu’n ddiogel bellach heb beri risg annerbyniol i bobl ac i’r amgylchedd. 

“O ganlyniad, rydym wedi symud yn gyflym i ddatgofrestru’r safle. 

“Golyga hyn na allan nhw dderbyn unrhyw ragor o wastraff ar y safle bellach, a rhaid iddynt gymryd camau brys i leihau’r risg y mae’n peri. 

“Byddwn yn gweithio’n agos â’r cwmni i’w cynorthwyo i wneud hyn. 

“Ein blaenoriaeth bob amser yw gwarchod pobl a’r amgylchedd lleol a dyna’r ydym wedi ei wneud yn yr achos hwn.” 

Rydym ni, ynghyd a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Cyngor Sir y Fflint, a Gwasanaethau Cynllunio Brys Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cydweithio i fynd i'r afael â gwahanol agweddau ar y safle hon a'i risgiau.

Mae CNC yn gyfrifol am ddiogelu'r amgylchedd, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru sydd yn gyfrifol am leihau risg tân yn y dyfodol o'r safle tra bod swyddogion o Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir y Fflint yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch diogelwch y cyhoedd os oes angen.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru