Rhyddhau dŵr i helpu i hybu stociau pysgod

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymryd camau i annog eogiaid a siwin i gyrraedd eu silfeydd a gwella stociau.

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi croesawu tywydd sych mis Medi, ond i boblogaethau pysgod Cymru mae’r diffyg glaw yn llesteirio eu mudo blynyddol.

Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, bu CNC yn gweithio gyda Dŵr Cymru i ryddhau dŵr i Afon  Tywi ac Afon Cleddau i annog eogiaid a sewin llawn dwf i fynd i’r afonydd o Fae Caerfyrddin.

Meddai Dave Mee, Arweinydd Tîm Pysgodfeydd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Afon Tywi a’i phoblogaeth o eogiaid a siwin yn werth oddeutu £10.2 miliwn i economi Cymru a bydd y broses ryddhau hon yn fanteisiol i bysgotwyr yn ogystal ag yn helpu i hybu niferoedd pysgod.

“Mae’r cyfnod hir o sychder a gawsom yn ystod yr haf wedi golygu bod lefelau dŵr yn ein hafonydd yn anarferol o isel ond y gobaith yw y bydd y broses ryddhau yn annog pysgod mudol, yn arbennig eogiaid, i fynd i’r afonydd o’r môr.”

Bydd y broses ryddhau yn digwydd dros gyfnod o bum niwrnod, gan ddechrau fore dydd Llun, a bydd y dŵr o Gronfeydd Llyn Brianne a Llys y Frân yn cael eu rhyddhau i’r afonydd.

Ni fydd rhyddhau dŵr ychwanegol o’r cronfeydd yn effeithio ar gyflenwad dŵr cyhoeddus ac mae’r rhai sy’n defnyddio’r afon wedi cael eu rhybuddio i fod yn wyliadwrus gan y bydd llif yr afon yn cynyddu bedair gwaith.

Pan adeiladwyd Cronfa Llyn Brianne ddiwedd y 60au, crëwyd clawdd dŵr i helpu i liniaru colli llifogydd naturiol ac i helpu pysgod i fudo ar adegau hanfodol o’r flwyddyn.

Trefnwyd rhyddhau dŵr yn yr un modd ond ar raddfa lai o lawer, o Lys-y-Frân ar gyfer Dwyrain Cleddau a dyma fydd y tro cyntaf i glawdd dŵr y pysgodfeydd gael ei ddefnyddio i gynorthwyo stociau pysgod yn Afon Cleddau

Er gwaethaf arwyddion bod niferoedd siwin wedi gwella ychydig eleni, mae cofnodion eogiaid yn parhau i fod mewn trafferthion.

Ychwanegodd Dave:

“Yn ogystal â rhyddhau dŵr fel hyn, gall pysgotwyr hefyd ein helpu a gwella’r stociau bregus hyn drwy ryddhau’r pysgod y byddant yn eu dal fel y gallant barhau ar eu ffordd i’r silfeydd.”

Dywedodd Tony Harrington, Cyfarwyddwr Amgylchedd Dŵr Cymru Welsh Water:

"Ar ôl y mis Medi mwyaf sych ers bron i 100 mlynedd, rydyn ni'n falch o gael gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ar y prosiect yma a fydd yn helpu i amddiffyn y bywyd dyfrol yr afonydd hyn.

“Yn ogystal â storio dŵr at ddibenion dŵr yfed, mae rhai o'n cronfeydd yn chwarae rhan annatod wrth helpu i reoleiddio lefelau'r afonydd, gan amddiffyn cynefinoedd pysgod. Mae hyn yn arbennig o wir yn dilyn cyfnod o dywydd mor sych â hyn, ac mae'n adlewyrchu ein hymrwymiad i amddiffyn yr amgylchedd naturiol sydd yn ein gofal.

“Caiff y dŵr ei ryddhau dan reolaeth ofalus er mwyn sicrhau bod y cronfeydd yn parhau i fodloni anghenion ein cwsmeriaid yn yr ardaloedd cyfagos o ran dŵr yfed."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru