Diddymu trwydded Gweithredwr Rheoli Gwastraff

Mae trwydded amgylcheddol cyfleuster gwastraff ym Mlaenau Ffestiniog wedi’i diddymu, o heddiw ymlaen, ar ôl methu â chydymffurfio â’r amodau yn ei drwydded dros gyfnod o amser.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi hysbysu’r deiliaid trwydded, Christopher a George Evans, na fydd modd iddynt weithredu’r cyfleuster rheoli gwastraff yn gyfreithlon bellach, a oedd yn derbyn cerbydau diwedd oes ar gyfer metel sgrap.

Mae’n dilyn euogfarn ddiweddar, lle collfarnwyd un deiliad trwydded, Christopher Evans, am fethu â chydymffurfio â rhybudd gorfodi oedd yn gofyn iddynt gydymffurfio â thelerau eu trwydded.

Hysbyswyd yr unigolion na ddylent, o heddiw ymlaen dderbyn unrhyw wastraff newydd na thrin unrhyw ddeunyddiau gwastraff pellach ar y safle.  Rhaid symud yr holl wastraff sydd ar ôl, gan gynnwys cerbydau, tanwydd gwastraff, metel sgrap a chydrannau, o’r safle erbyn 17 Mawrth 2014.  

Gallai methu â chydymffurfio arwain at erlyniad.

Dywedodd Tim Jones o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gosod amodau llym ar drwyddedau am reswm - er mwyn sicrhau gwarchod yr amgylchedd a phobl sy’n byw yn yr ardal gyfagos.

“Byddwn wastad yn darparu cymorth a chyngor i ddeiliaid trwyddedau i’w helpu i gyflawni’r rheoliadau, ond yn yr achos hwn, methodd yr unigolion â dilyn ein cyngor a darfu iddynt dorri eu hamodau’n gyson.

“Mewn achosion fel y rhain, does gennym ddim dewis ond diddymu’r drwydded.  Mae angen i ni sicrhau chwarae teg i bawb sy’n gweithredu’n gyfreithlon fel nad ydynt dan anfantais, yn ogystal â gwarchod pobl a’r amgylchedd. ”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru