Rhybudd dros ollwng bwndeli sbwriel yn anghyfreithlon

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i ffermwyr a pherchnogion tir fod yn ymwybodol o geisiadau i storio bwndeli gwastraff ar eu tir.

Mae hyn yn sgil achosion diweddar lle mae ffermwyr ledled Cymru, ac mewn uned ddiwydiannol ger Wrecsam, wedi derbyn gwastraff i’w storio dros dro.

Mae hyn yn broblem gynyddol ledled Cymru sy’n cael ei yrru gan gangiau o droseddwyr.

Mae’r bwndeli fel arfer yn cynnwys gwastraff wedi’i rwygo gan gynnwys plastigau a deunyddiau bioddiraddadwy.

Dylai tirfeddianwyr fod yn ymwybodol bod storio bwndeli gwastraff yn cael ei reoleiddio’n llym, ac mae angen trwydded amgylcheddol arnyn nhw i wneud hynny’n gyfreithiol.   

Mae hyn er mwyn sicrhau bod y deunydd yn cael ei reoli a’i storio’n gywir i osgoi risg o dân a llygredd. 

Mae unigolion a chwmnïau wedi naill ai cynnig bwndeli gwastraff i ffermwyr i’w storio gan honni ei fod ar sail dros dro, neu wedi rhentu adeiladau a’u llenwi â gwastraff heb roi gwybod i’r perchnogion.

Mae’r bwndeli yn hynod losgadwy, ond llwyddodd perchennog yr adeilad ger Wrecsam – gyda chyngor gan arbenigwyr Cyfoeth Naturiol Cymru a gwasanaeth tân ac achub Gogledd Cymru – i atal tân mawr.

Dywedodd Nick Thomas, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn y Gogledd Ddwyrain: “Gall tirfeddianwyr logi unedau diwydiannol yn ddidwyll i denantiaid, ond dengys digwyddiadau diweddar fod defnyddwyr diegwyddor yn ceisio gadael eu gwastraff yn unman y gallant. Gadewir y perchennog tir yn aml gyda nifer sylweddol o wastraff, a allai fod yn niweidiol i’r amgylchedd, ac yn gostus iawn i gael gwared ohono’n gyfreithiol.  

“Mae angen i berchnogion fod yn ymwybodol o’r risg wrth rentu adeiladau neu ganiatáu gwastraff i gael ei gadw ar dir fferm. 

“Os oes unrhyw un yn cysylltu â chi er mwyn storio bwndeli gwastraff neu unrhyw fath arall o wastraff ar eich tir, hysbyswch ni’n syth.” 

Pe gofynnir i unrhyw dirfeddiannwr storio gwastraff ar eu tir, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 

Mae CNC yn parhau â’u hymchwiliad i’r digwyddiad ger Wrecsam.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru