Yn eisiau – enw ar gyfer coetir cymunedol newydd

Upper Llynfi Valley

Mae prosiect i greu coetir cymunedol newydd sbon danlli ar hen safle pwll glo yng Nghwm Llynfi angen eich help

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio gyda chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i greu coetir cymunedol ar safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg gynt.

Bydd y coetir newydd, a ariannir gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru, nid yn unig yn cyfoethogi amgylchedd Cwm Llynfi trwy gynyddu bioamrywiaeth, lleihau dŵr ffo a sugno llygredd, ond hefyd yn annog pobl i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored a chynyddu lefel eu gweithgarwch.

Fel yr esbonia Geminie Drinkwater, swyddog prosiect CNC:

“Ers naw mis bellach rydym wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned leol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer creu coetir y gall pobl fynd yno i ymlacio, gwneud ymarfer corff a chymdeithasu mewn lleoliad tawel.

“Byddwn yn plannu mwy na 60,000 o goed ar 30 hectar o’r safle. Bydd y rhain yn cynnwys cymysgedd o goed collddail, coed ffrwythau a choed addurnol y gall pobl o bob oed a gallu, trwy’r ardal leol a thu hwnt, eu mwynhau.

“Yn nes ymlaen bydd amrywiaeth o lwybrau iechyd, cerfluniau, pyllau a champfa werdd yn cael eu creu.

“Ac yn awr, gyda’r gwaith ar y gweill, mae’n amser inni gael enw ar gyfer y coetir – ac rydym eisiau help y cyhoedd i ddod o hyd i un.”

Mae CNC yn awyddus i gael awgrymiadau am enw ar gyfer y coetir newydd – gall yr enwau adlewyrchu hanes yr ardal, treftadaeth ddiwydiannol y safle neu ei ddyfodol fel coetir cymunedol.

Anfonwch eich awgrymiadau, ynghyd â’ch enw, eich cod post a’ch rhif ffôn, at llynfi.woodlandnaming@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae prosiect Llynfi’n cael £600,000 gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru, ac mae hefyd yn cefnogi prosiect Llynfi 20, sef grŵp o sefydliadau sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles trigolion yr ardal.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, ewch i wefan ‘My Green Spaces’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr http://naturalneighbourhoods.co.uk/community.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru