Fforwm Pysgodfeydd Cymru yn anelu at wella cydweithrediad

Mae gwarchod a gwella stociau pysgod a physgodfeydd Cymru yn dasg enfawr, ac mae gwneud hynny’n gofyn am rannu sgiliau a gwybodaeth o amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau.

Mae Fforwm Pysgodfeydd Cymru, a gynhaliodd ei gyfarfod cyntaf fis diwethaf, yn gorff newydd sy’n gobeithio gwneud yr union beth.

Esboniodd Peter Gough, Prif Swyddog Pysgodfeydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym am weld stociau pysgod a physgodfeydd yn ffynnu yng Nghymru, sy’n cael eu gwarchod, eu cefnogi a’u gwella gan yr amgylchedd naturiol y maent yn dibynnu arno.

“Bydd Fforwm Pysgodfeydd Cymru yn cynnwys amrywiaeth eang o randdeiliaid sy’n dod at ei gilydd i rannu syniadau a gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer pysgodfeydd Cymru.

“Y nod yw sicrhau bod ein stociau o bysgod dŵr croyw a mudol yn cael eu diogelu am genedlaethau i ddod.”

Bydd y fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr o CNC ac amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau.

Mae gan aelodau ran i’w chwarae yn y ffordd y caiff pysgod a physgodfeydd eu rheoli yng Nghymru, ac maent wedi’u huno gan eu hawydd i weld pysgota yng Nghymru’n cael ei reoli mewn modd cynaliadwy sydd o fudd i bobl, amgylchedd ac economi Cymru.

I ddechrau, bydd y fforwm yn cynnwys y sefydliadau canlynol, ond bydd aelodaeth y dyfodol yn cael ei hadolygu. Yr aelodau yw:

  • Afonydd Cymru
  • Angling Cymru
  • Angling Trust
  • Ymddiriedolaeth Eogiaid yr Iwerydd
  • Ymgyrch Amddiffyn Pysgodfeydd Cymru
  • Cynghrair Cefn Gwlad Cymru
  • Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd – Cangen Cymru
  • Cadwraeth Eogiaid a Brithyll Cymru
  • Cymdeithas Genweirwyr Eog a Brithyll Cymru
  • Ymddiriedolaeth Brithyll Gwyllt

Yn ogystal, mae grwpiau eraill a allai fod yn bresennol yng nghyfarfodydd y fforwm yn cynnwys Llywodraeth Cymru, rhwydwyr, sefydliadau bywyd gwyllt a grwpiau afonydd unigol yn ogystal â DEFRA ac Asiantaeth yr Amgylchedd, a fydd yn cyfrannu at drafodaethau trawsffiniol.

Ychwanegodd Peter:

“Rydym am i’r grŵp newydd hwn gynrychioli pawb sy’n poeni am bysgod, nid dim ond deiliaid trwydded pysgota â gwialen a rhwydi; clybiau pysgota, perchnogion pysgodfeydd a glannau’r afon, ond hefyd sefydliadau cadwraeth; ymddiriedolaethau afonydd; gwirfoddolwyr a busnesau a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig â physgod a physgodfeydd.

“Nid oes un ateb syml i ddatrys y materion a’r heriau niferus sy’n wynebu pysgodfeydd. Gellir dod o hyd i’r atebion drwy gyfuniad o wahanol newidiadau, y mae angen i bob un ohonynt gael eu hategu gan ffyrdd newydd o feddwl.

“Drwy weithio gyda’n gilydd, bydd y fforwm yn sianel ar gyfer cyfnewid syniadau ac arfer gorau a bydd yn helpu i hysbysu gwaith pysgodfeydd CNC ar strategaeth, hyrwyddo a gweithio mewn partneriaeth, ymhlith meysydd eraill.

 

“Byddwn yn anelu at gyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn mewn lleoliadau ledled Cymru. Bydd yr agenda, y papurau a’r cofnodion ar gael ar wefan CNC dan y tudalennau Pysgodfeydd.”

 

E-bostiwch fisheries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru