Holi barn am gais am drwydded nwyeiddio gwastraff coed

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) yn gwahodd pobl i leisio barn ar gais am drwydded amgylcheddol i weithredu cyfleuster ynni adnewyddadwy yn y Barri, Bro Morgannwg.

Mae’r cais, gan Biomass UK No.2 Ltd, yn cynnig y bydd y cyfleuster yn adennill ynni drwy drin deunydd coed gwastraff cymysg a baratowyd ymlaen llaw. 

Mae nwyeiddio yn golygu adweithio gwastraff coed ar dymheredd uchel heb ei losgi er mwyn cynhyrchu nwy synthetig (tebyg i nwy naturiol), sydd wedyn yn cael ei losgi i gynhyrchu ager a thrydan. Os ceir caniatâd, byddai gan y cyfleuster y gallu i brosesu hyd at 86,400 tunnell o wastraff coed y flwyddyn. Byddai’r gwastraff hwn wedi ei brosesu ymlaen llaw ac ni fyddai’n beryglus. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal asesiad trylwyr ar gais y cwmni cyn penderfynu a ddylid rhoi trwydded i ganiatáu i’r cyfleuster weithredu neu wrthod y cais. Mae gan y cyfleuster ganiatâd cynllunio yn ei le eisoes a roddwyd gan Gyngor Bro Morgannwg. 

Dywedodd Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru: 

"Rydym wedi siarad gyda rhai o'r gymuned mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar ac maent yn ystyried y pryderon sydd wedi codi o ran ansawdd y tanwydd coed gwastraff, yr effeithiau ar ansawdd aer ac iechyd y cyhoedd a risgiau tân posibl fel rhan o'n proses asesu. Rydym eisiau roi cyfleoedd pellach i drigolion a busnesau lleol i gyflwyno sylwadau i ni am y cais. 

"Mae'r system drwyddedu yn ei lle er mwyn sicrhau bod y cyfleusterau gwastraff yn gallu gweithredu heb achosi niwed neu ddifrod i'r amgylchedd lleol, neu i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cyffiniau. 

"Yn ein hasesiad, byddwn yn gwirio i wneud yn siŵr bod gan y gweithredwr yr holl gynlluniau angenrheidiol yn eu lle i wneud i hyn ddigwydd, a ni fyddwn yn rhoi'r drwydded onid  ydym yn sicr y gallant weithredu heb wneud hyn." 

Mae copi o'r cais ar gael i'w weld: 

  • Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP;
  • Cyfoeth Naturiol Cymru, Rivers House, Parc Busnes Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0EY
  • Llyfrgell y Barri, King Square, Barri, CF63 4RW
  • Swyddfeydd Cyngor Tref y Barri, 7 Heol Gladstone, Barri, CF62 8NA 

Gellir gofyn am gopi electronig o permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000. 

Bydd y cais yn cael ei hysbysebu ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn fuan. Y dyddiad hyd yma ar gyfer penderfynu ar y drwydded amgylcheddol yw 8 Mai ond mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd unrhyw sylwadau cyn gynted â phosibl. 

Dylai sylwadau ar y cais gael eu hanfon at Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, CF24 0TP neu drwy e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru