Fandaliaeth yn bygwth amddiffynfeydd rhag llifogydd Mwldan

Historic picture of flooding

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mae achos o fandaliaeth ar Afon Mwldan yn Aberteifi yn rhoi’r gymuned mewn perygl.

Mae CNC yn apelio am wybodaeth ar ôl i dresmaswyr dorri i mewn i ystafell reoli’r amddiffynfa rhag llifogydd a difrodi falfiau rheoli llif a chamera monitro a ddefnyddir gan eu staff i gadw llygad barcud ar lefel yr afon. 

Aeth yr unigolion dan sylw i mewn i’r sianel orlif hefyd, gan roi eu bywydau eu hunain yn y fantol. 

Cafodd yr amddiffynfa ei gosod er mwyn dargyfeirio llifddwr oddi wrth ardaloedd isel yn ystod cyfnodau o law trwm a llif uchel. Hebddi, fe allai nifer o gartrefi a busnesau yn Aberteifi fod mewn perygl o ddioddef llifogydd. 

Meddai Andy Irving, Arweinydd y Tîm Rheoli Digwyddiadau Llifogydd yn CNC: 

“Fe fydd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Aberteifi yn cofio’r effaith andwyol a gafodd llifogydd ar y dref yn y gorffennol. 

“Ers i’r amddiffynfa gael ei hadeiladu, yn ddi-os mae hi wedi atal mwy o lifogydd mawr sawl gwaith ac wedi rhoi tawelwch meddwl i drigolion yr ardal. 

“Mae ymddygiad di-hid yr unigolion hyn yn tanseilio’r holl waith rydym wedi’i wneud a’r dioddefaint y mae pobl wedi’i brofi. 

“Rydym yn apelio ar bwy bynnag a welodd y fandaliaeth neu’r tresmasu yma’n digwydd i roi gwybod i’w heddlu lleol.” 

Mae CNC yn adeiladu ac yn cynnal a chadw cannoedd o filltiroedd o amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn cynnig gwasanaeth rhybuddion llifogydd i 100,000 o bobl yng Nghymru. Gall pobl ganfod a ydynt mewn perygl o ddioddef llifogydd a chofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd trwy ffonio 0345 988 1188.

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru