DIWEDDARIAD: Ymateb amlasiantaeth i’r gollyngiad Olew cerosin yn Sir Gaerfyrddin

Oil spill in a river

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cydweithio â phartneriaid i ymchwilio i olew sydd wedi gollwng i nant yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau fod hyn yn effeithio cyn lleied ag sydd bosib ar bobl a’r amgylchedd.

DIWEDDARIAD 17:00 o’r gloch 10 Hydref 2016

Ymateb amlasiantaeth i ollyngiad olew cerosin yn Sir Gaerfyrddin yn parhau

Parhaodd y gwaith dros y penwythnos i lanhau’r gollyngiad olew a ddigwyddodd yn Nant y Caws, Sir Gaerfyrddin yr wythnos diwethaf.

Mae swm sylweddol o olew eisoes wedi cael ei glirio o Nant Pibwr gan gontractwyr arbenigol Valero.   Byddant yn parhau i gael gwared â’r olew yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio’n agos gyda phartneriaid i reoli’r ymateb i’r digwyddiad, i ymchwilio sut y digwyddodd, a pharatoi cynlluniau i adfer y safle i’w gyflwr blaenorol.

Wnaeth CNC hefyd asesu’r effaith mae’r digwyddiad wedi ei gael ar yr amgylchedd lleol. Er bod yr effaith lleol ar ecoleg a phoblogaeth pysgod yn sylweddol, mae’r ymateb cyflym i gyfyngu’r gollyngiad yn golygu nad yw rhannau’n is i lawr yr Afon Tywi wedi cael eu heffeithio arnynt ar hyn o bryd.

Meddai Aneurin Cox, Rheolwr Adnoddau Gweithrediadau De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:  

“Mae ein hafonydd yn gynefin i gyfoeth o rywogaethau gwerthfawr ac amrywiol o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag sydd bosibl.

“Wrth i’r gwaith barhau i glirio’r olew, byddwn yn parhau i fonitro’r safle ac yn canolbwyntio ar ddarganfod sut ddigwyddodd hyn, ac yn rhoi cyngor ar sut i adfer y safle i’w gyflwr blaenorol.

“Hefyd mae’r digwyddiad wedi cael effaith fawr ar y gymuned leol. Byddwn ni a’n partneriaid yn parhau i siarad â phreswylwyr, ffermwyr a physgotwyr lleol er mwyn gadael iddynt gael y newyddion diweddaraf.

“Os oes unrhyw un yn gweld pysgod marw neu unrhyw greaduriaid gwyllt mewn trafferthion, neu os bydd gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch â’n llinell gymorth ar 0300 065 3000.”

Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau nad oes unrhyw effaith ar eu cyflenwadau dŵr yfed.

Mae partneriaid allweddol (Heddlu Dyfed Powys, Asiant Cefnffyrdd De Cymru a Phriffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin) yn parhau i adolygu’r cynlluniau rheoli traffig sydd ar waith. Er bod y dargyfeiriad a osodwyd yn barod oherwydd bod y gefnffordd tua’r dwyrain yr A48 ynghau, yn achosi tagfeydd ar adegau teithio prysur, ac yn ychwanegu at amserau teithio pobl sy’n defnyddio’r ffordd, mae’n parhau i fod yn gam angenrheidiol iawn er mwyn caniatáu i’r contractwyr arbenigol i barhau i weithio ar y safle.  

Meddai Prif Arolygydd Peter Roderick o’r Adran Gweithrediadau Arbenigol, Heddlu Dyfed Powys:

"Dylai defnyddwyr y ffordd dal i fod yn hyderus fod y digwyddiad hwn yn cael ei fonitro’n agos gan yr Heddlu a’u partneriaid allweddol, ac y bydd yn cael ei adolygu ymhellach drwy gydol y wythnos.

“Bydd yna ddiweddariad pellach ar y cynlluniau reoli traffig sy’n ofynnol i alluogi’r contractwyr arbenigol i gwblhau’r gwaith ar y safle yn effeithiol, yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y wythnos.”

DIWEDDARIAD 1430 o’r gloch 7 Hydref 2016

Ymateb amlasiantaeth i ollyngiad olew cerosin yn Sir Gaerfyrddin yn parhau

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i weithio dros y penwythnos i gydgysylltu’r ymateb i’r gollyngiad olew a ddigwyddodd yn Nant-y-Caws, Sir Gaerfyrddin yn gynharach yr wythnos hon.

Mae CNC yn gweithio’n agos â Valero, y cwmni sy’n gyfrifol am y gwaith o atgyweirio’r bibell ac am glirio’r cerosin sydd wedi llifo i mewn Nant Pibwr.

Mae o leiaf 60,000 litr o olew eisoes wedi ei dynnu o’r afon, a bydd contractwyr arbenigol yn parhau i gael gwared o’r olew sy’n weddill yn ystod y dyddiau nesaf.

Meddai Aneurin Cox, Rheolwr Adnoddau Gweithrediadau De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hafonydd yn gynefin i gyfoeth o rywogaethau gwerthfawr ac amrywiol o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag sydd bosibl.

“Bydd ein staff yn parhau i fonitro’r safle dros y penwythnos fel rhan o’n gwaith i ymchwilio i effaith y digwyddiad ar yr amgylchedd.

“Byddwn hefyd yn parhau i ymateb i ymholiadau gan breswylwyr lleol a siarad â ffermwyr lleol a chlybiau pysgota.

“Os oes unrhyw un yn gweld pysgod marw neu unrhyw greaduriaid gwyllt mewn trafferthion, neu os bydd gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch â’n llinell gymorth ar 0300 065 3000.”

Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau nad oes unrhyw effaith ar eu cyflenwadau dwr yfed.

Mae swyddogion yn parhau i weithio’n agos â Chyngor Sir Caerfyrddin, Dŵr Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac asiantaethau partner eraill i sicrhau fod hyn yn effeithio cyn lleied ag sydd bosibl ar bobl ac ar yr amgylchedd.

DIWEDDARIAD: 1400 o’r gloch 6 Hydref 2016

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i gydgysylltu wrth ymateb ac ymchwilio i ollyngiad olew yn un o nentydd Sir Gaerfyrddin

Mae’r ymchwiliad yn asesu effaith y gollyngiad ac yn ceisio canfod faint yn union o olew sydd wedi gollwng o bibell i Nant Pibwr, Nant-y-Caws, sef un o is-afonydd Afon Tywi.

Mae gwaith yn parhau gyda nifer o asiantaethau cyhoeddus i sicrhau fod y gollyngiad hwn yn effeithio cyn lleied ag sydd bosibl ar bobl ac ar amgylchedd. Mae contractwyr arbenigol ar y safle yn gweithio i gyfyngu’r olew a chael gwared ohono.

Mae CNC yn parhau i weithio’n agos â’r cwmni sy’n gyfrifol am atgyweirio’r bibell. Amcangyfrifir y gallai rhwng 70,000 a 100,000 litr o olew fod wedi dianc ac mae’r gwaith yn parhau i ganfod ffigwr mwy cywir.

Mae nifer o bysgod marw wedi cael eu canfod ac mae staff CNC yn monitro’r afon yn rheolaidd. Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau nad oes unrhyw effaith ar gyflenwadau dwr yfed yr ardal.

Mae swyddogion yn parhau i weithio’n agos â Chyngor Sir Caerfyrddin, Dŵr Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac asiantaethau partner eraill i fonitro nentydd ac afonydd yr ardal.

Mae’r asiantaethau yn cynghori pobl i:

  • Gadw pob anifail anwes a da byw yn glir oddi wrth ddŵr os gwelir fod olew ynddo
  • Osgoi cyffwrdd ag olew neu ddeunydd halogedig
  • Peidio tynnu pysgod marw o’r ardal gan fod hyn yn rhan bwysig o’r ymchwiliad

Meddai Aneurin Cox, Rheolwr Adnoddau Gweithrediadau De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hafonydd yn gynefin i gyfoeth o rywogaethau gwerthfawr ac amrywiol o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag sydd bosibl.

“Rydym yn dal i ymchwilio i’r digwyddiad hwn ac i fonitro’r effaith ar yr amgylchedd.

“Os oes unrhyw un yn gweld pysgod marw neu unrhyw greaduriaid gwyllt mewn trafferthion, neu os bydd gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch â’n llinell gymorth ar 0800 807060.”

Mae gorsaf fonitro wedi cael ei sefydlu hefyd fel rhagofal ger Ysgol Bro Myrddin, fel rhan o’r gwaith i ymchwilio i’r effaith. Nid oes tystiolaeth fod y digwyddiad wedi cael unrhyw effaith ar yr ardal hon. 

Gall y bydd pobl leol yn sylwi ar arogl olew tanwydd yn y cyffiniau. Meddai Huw Brunt, Cyngorydd, Diogelu Iechyd Amgylcheddol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae’n annhebygol y bydd unrhyw un sy’n dod i gysylltiad ag olew tanwydd am gyfnod byr yn dioddef unrhyw effeithiau hirdymor. Fodd bynnag, fel rhagofal, byddem yn cynghori’r cyhoedd i osgoi cyffwrdd ag olewau neu ddeunyddiau halogedig.

“Os bydd unrhyw un yn cael olew ar ei groen, dylai dynnu unrhyw ddillad ac ymolchi gan ddefnyddio dŵr a sebon ac os nad yw’n teimlo’n dda, dylai ofyn am gymorth meddygol.

DIWEDDARIAD: 1800 o’r gloch 5 Hydref 2016

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cydweithio â phartneriaid i ymchwilio i olew sydd wedi gollwng i nant yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau fod hyn yn effeithio cyn lleied ag sydd bosib ar bobl a’r amgylchedd.

Galwyd CNC ar ddydd Mawrth (4 Hydref) i ymchwilio i’r gollyngiad cerosin, oedd wedi llifo i Nant Pibwr, Nant-y-caws o bibell gerllaw.

Mae swyddogion CNC yn parhau i weithio’n agos â Chyngor Sir Caerfyrddin, Dŵr Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac asiantaethau partner eraill i fonitro nentydd ac afonydd yr ardal. Mae pysgod marw wedi cael eu canfod ond mae CNC yn cynghori’r cyhoedd i beidio â’u tynnu o’r afon. 

Mae gwaith yn parhau i ganfod maint y gollyngiad, ond mae contractwyr arbenigol yn cydweithio â’r asiantaethau i gyfyngu’r olew, i sicrhau fod hyn yn effeithio cyn lleied ag sydd bosibl ar yr ardal.

Meddai Aneurin Cox, Rheolwr Adnoddau Gweithrediadau De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gydag asiantaethau partner i asesu a sichrau fod hyn yn achosi cyn lleied o berygl ag sydd bosib i iechyd y cyhoedd ac i’r amgylchedd.

 “Mae ein hafonydd yn gynefin i gyfoeth o rywogaethau gwerthfawr ac amrywiol o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag sydd bosibl.

“Rydym wrthi yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y llygredd ac i leihau ei effaith ar bysgod a bywyd gwyllt eraill sy’n ddibynnol ar yr afon.

 “Os oes unrhyw un yn gweld arwyddion o bysgod marw neu unrhyw greaduriaid gwyllt mewn trafferthion, neu os bydd gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiad rhowch wybod i Cyfoeth Naturiol Cymru drwy gysylltu â’n llinell gymorth ar 0800 807060.”

Mae gorsaf fonitro hefyd wedi cael ei sefydlu fel rhagofal ger Ysgol Bro Myrddin, fel rhan o’r camau i ymchwilio i’r effaith. Nid oes tystiolaeth fod y digwyddiad wedi cael unrhyw effaith ar yr ardal hon. 

Gall y bydd pobl leol yn sylwi ar arogl olew yn y cyffiniau. Meddai Huw Brunt, Cyngorydd, Diogelu Iechyd Amgylcheddol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae’n annhebygol y bydd unrhyw un sy’n dod i gysylltiad ag olew tanwydd am gyfnod byr yn dioddef unrhyw effeithiau hirdymor. Fodd bynnag, fel rhagofal, byddem yn cynghori’r cyhoedd i osgoi cyffwrdd ag olewau neu ddeunyddiau halogedig.

“Os bydd unrhyw un yn cael olew ar ei groen, dylai dynnu unrhyw ddillad ac ymolchi gan ddefnyddio dŵr a sebon ac os nad yw’n teimlo’n dda, dylai ofyn am gymorth meddygol.

“Hefyd, byddem yn cynghori bod pob anifail anwes yn cael ei gadw’n glir oddi wrth ddŵr os gwelir fod olew ynddo.

“Dylai unrhyw un sy’n clywed aroglau cerosin y tu mewn i eiddo awyru’r adeilad a chysylltu â’r awdurdodau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru