Tywydd ansefydlog i barhau yn y Flwyddyn Newydd

Yn dilyn cyfnodau hir o law parhaus adeg y Nadolig, mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhybuddio y gallai rhagor o law mawr achosi llifogydd lleol yn y Flwyddyn Newydd.

Dengys rhagolygon fod pwl arall o law mawr am gyrraedd Cymru’n gynnar bore yfory (01/01/14), gan barhau hyd ganol y pnawn.

Mae’n debyg o fod ar ei waethaf yn y de, y canolbarth a’r gorllewin.

Mae’r afonydd yn parhau i fod ar i fyny, a’r tir yn llawn dŵr yn dilyn glaw mawr y Nadolig. Gallai rhagor o law achosi i afonydd godi eto, a hynny’n gyflym.

Ar hyn o bryd, mae un Rhybudd Llifogydd a deg Rhybudd “Byddwch yn Barod” mewn grym yn dilyn glaw diweddar.

Yn llawer i le, mae dŵr eto’n sefyll ar wynebau ffyrdd, felly atgoffir gyrrwyr eto i fod yn neilltuol ofalus wrth deithio.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rhybuddio pobl sy’n byw ger glannau’r de a’r gorllewin i ymbaratoi yn ystod y diwrnodau nesaf, gan fod cyfuniad o wyntoedd cryfion a llanwau uchel godi tonnau mawrion.

Mae’n debyg y bydd tywydd garw ar hyd y glannau ac ar ffyrdd y glannau, gyda’r môr yn bwrw dros forgloddiau ac yn cynyddu bygythiad llifogydd lleol.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru’n cadw golwg manwl ar ragolygon, ac yn sicrhau nad oes yn yr afonydd mo’r sbwriel a allai achosi tagfeydd ac arwain at lifogydd.

Maent hefyd yn archwilio amddiffynfeydd glan môr sy’n eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru, ac yn gweithio ag awdurdodau lleol perthnasol er mwyn sicrhau bod cymunedau wedi’u paratoi cyn llanwau mawrion diwedd yr wythnos hon.

Anogir pobl i fod yn neilltuol o ofalus wrth i’r tywydd ansefydlog barhau, ac i beidio byth â cheisio cerdded neu yrru trwy ddŵr llifogydd, gan y gall fod yn hynod beryglus.

Diweddarir Rhybuddion Llifogydd a Rhybuddion “Byddwch yn Barod” pob 15 munud ar y dudalen hon.

Gall pobl ddarllen diweddariadau ar Twitter trwy ganlyn @natreswales

Am wybodaeth ynghylch perygl llifogydd, a sut mae ymgofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd, galwch Floodline ar 0345 988 1188 neu ewch at y dudalen hon.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru