Dau lwybr rhedeg newydd yn agor yng nghoedwig Dyfi

Plant lleol yn agor y llwybrau rhedeg newydd yng nghoedwig y Dyfi

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rhoi her i bobl redeg dau lwybr newydd yng nghanol coedwig Dyfi.

Mae llwybrau Tan-y-Coed, yn ogystal â sawl llwybr arall sy’n ymdroelli drwy goedwigoedd Cymru, yn cynnig dihangfa berffaith i redwyr sydd wedi syrffedu rhedeg ar ffyrdd neu yn y gampfa.

Maent yn cynnig profiad unigryw o redeg gyda chyfnodau hir o ddringo ac o lethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw mwdlyd dros wreiddiau, creigiau a nentydd.

Cafodd y llwybrau newydd eu cynllunio, eu harwyddo a’u clirio gan wirfoddolwyr Clwb Triathlon Cerist, a hwy hefyd fydd yn rheoli’r llwybrau mewn partneriaeth â CNC.

Pa un ai ydych yn mwynhau loncian yn hamddenol neu’n ymarfer ar gyfer digwyddiad pellter hir, mae rhedeg yn ffordd ragorol o gadw’n heini a mwynhau’r awyr agored.

Dywedodd Sian Williams, Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer CNC:

“Mae’r ddau lwybr hyn yn ffordd anhygoel o ganfod sialens newydd yn 2016 fel rhan Flwyddyn Antur Cymru.

“Maent yn ymuno â’n rhwydwaith o lwybrau cerdded a rhedeg drwy’r coedwigoedd prydferth yr ydym yn eu rheoli ledled Cymru.

“Drwy weithio’n agos â’r clwb rhedeg lleol, rydym wedi creu dau lwybr ffantastig i annog rhedwyr i roi’r gorau i’r tarmac a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.”

Dywedodd Andy Rowland o Ecodyfi, sefydliad adfywio lleol ar gyfer Dyffryn Dyfi:

“Mae’r llwybrau newydd hyn yn cynnig gweithgaredd awyr agored cyffrous a heriol arall i sicrhau bod pobl yn egnïol ac iach yn Biosffer Dyfi UNESCO.

“Mae’r statws rhyngwladol hwn, sy’n unigryw yng Nghymru, yn ysbrydoli pobl i weithio gyda’i gilydd i greu dyfodol y gallwn ymfalchïo ynddo.

“Mae’r ardal yn faes chwarae cynhwysfawr i’r rhai sy’n mwynhau’r awyr agored a gweithgareddau mewn gwahanol gynefinoedd: mynyddoedd, bryniau, glannau afon, ardaloedd coediog a morol.

“Er mwyn cysylltu pobl â natur ac i gryfhau’r economi leol, rydym yn dod â thywyswyr lleol a hyfforddwyr at ei gilydd sy’n gallu helpu ymwelwyr a phobl leol i fanteisio ar yr adnoddau rhagorol hyn.”

Y ddau lwybr yw:

Llwbr Siambr Wmffre – 4.75 milltir

Ar lethrau coediog serth Pantperthog, ar ochr ddeheuol y goedwig.

Llwybr Bryn Llwyd – 5.25 milltir

Llwybr rhedeg serth ar hyd llethrau coediog Bryn Llwyd, ar ochr ogleddol y goedwig.

Gall y llwybrau fod yn hynod o fwdlyd ac argymhellir defnyddio esgidiau rhedeg llwybrau pwrpasol. Awgrymwn hefyd fod pobl yn mynd â dillad addas, dŵr, map. ffôn a chwiban gyda hwy.

Ceir digon o lwybrau rhedeg yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cyfoethnaturiol.cymru/rhedeg

three women running with a dog