Dwy wobr aur i goedwigwyr Cyfoeth Naturiol Cymru

NRW being presented with a Gold award

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ennill dwy Wobr Aur yn y Gystadleuaeth Coetiroedd Rhanbarthol yn Sioe Frenhinol Cymru.

Gan gystadlu yn erbyn ystadau ar draws De Cymru, roedd y gwaith o adfer Cwm Afan yn goedwigoedd cwbl gynhyrchiol dan 'amodau heriol iawn' wedi creu argraff ar feirniaid y wobr.

A dangosodd y gwaith o adfer coetiroedd hynafol yn Nhy'n y Coed gan ddefnyddio ceffylau, sut y gellir defnyddio dulliau effaith isel o gwympo i warchod cynefinoedd coetiroedd a bywyd gwyllt sensitif.

Dyfarnwyd gwobr Aur i Gwm Afan am y Coetir Rheoledig Gorau dros 200 hectar.

Yn ymestyn dros 3,940 hectar (dros 3,000 o gaeau pêl-droed) darganfuwyd haint Phytophthora ramorum (Clefyd y Llarwydd) yn gyntaf ar goed llarwydd yng Nghwm Afan yn 2009.

Effeithiwyd ar hyd at 20 y cant o'r ardal, sy'n boblogaidd gyda beicwyr a cherddwyr, gyda rhai blociau o goedwigoedd â hyd at 60 y cant wedi'u heintio.

Gwnaeth hyn y torri ac ailstocio yn un o'r tasgau mwyaf y mae tîm coedwigaeth leol CNC wedi ei chyflawni ers tua 15 mlynedd.

Rhoddodd ail-stocio'r ardal y cyfle i CNC arallgyfeirio cnydau, gan symud oddi wrth unllystyfiant y gorffennol er mwyn cynyddu bioamrywiaeth a gwytnwch y coedwigoedd ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Owen Hoddy, Coedwigwyr Technegol i CNC:

"Mae’n wych cael cydnabyddiaeth gan y beirniaid am ein gwaith. Roedd torri coed ac ailstocio'r coed llarwydd heintiedig yn dasg anferthol, ac ar ddechrau'r afiechyd, roeddem mewn maes anghyfarwydd iawn. Cwm Afan oedd ein maes dysgu.

"Rydym yn defnyddio'r clefyd fel cyfle i gynyddu amrywiaeth wrth i ni ail-stocio'r ardal. Yn ei dro, bydd hyn yn rhoi coetiroedd mwy gwydn i bobl Cymru ar gyfer y dyfodol."

Enillodd Coedwig Ty'n-y-Coed yn agos i Creigiau, Caerdydd wobr Aur yn y categori Ardal Orau a Reolir gan Systemau Coedamaeth Effaith Isel (LISS).

Roedd y gwaith yn cynnwys adfer Planhigfa ar Goetir Hynafol (PAWS). Mae gan y safle dreftadaeth fwyngloddio gyda nifer o chwareli agored, ynghyd â mynediad cyfyngedig a oedd yn golygu nad oedd peiriannau cynaeafu confensiynol yn opsiwn.

Defnyddiwyd ceffylau i gwympo coed mewn modd oedd yn helpu i warchod y tir a’r adfywio coed llydanddail brodorol naturiol a oedd eisoes yn digwydd.

Cafodd rhywogaethau conwydd eu teneuo er mwyn agor y canopi a chynyddu lefelau’r golau i lawr y goedwig.

Yn y cyfamser, roedd teneuo o amgylch coed llydanddail aeddfed yn rhoi lle iddynt dyfu ymhellach a hunan-hadu'r mannau agored.

Dywedodd Jonathan Singleton, Syrfëwr Coedwigaeth ar gyfer CNC:

"Oherwydd y tir anodd a'r angen i fod yn sensitif i'r lleoliad, daethom â cheffylau i’r safle i wneud y gwaith cwympo coed conwydd effaith isel o gwmpas y coed llydanddail a hynafol.

"Ar un adeg roedd naw ceffyl yn gweithio mewn pedwar tîm, ac rydym ar ddeall mai dyma’r nifer mwyaf o geffylau a gafwyd yn cwympo coed gyda’i gilydd ers rhai blynyddoedd yn y DU".

"Bydd y gwaith a wnaethpwyd gennym yn Nhyn y Coed yn helpu i’w adfer yn goetir hynafol, cynyddu bioamrywiaeth a'i drawsnewid yn goetir mwy agored a chroesawgar, fel y gall mwy o bobl wneud y gorau o'r hyn sydd ganddo i'w gynnig. "

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru