Cyhuddo dau o gasglu cocos yn anghyfreithlon

Nets with illegally catch cockles.

Mae dau ddyn wedi’u cyhuddo o gasglu cocos yn anghyfreithlon yn Aber Dyfrdwy ar ôl i ymgyrch arbennig gael ei chynnal i gadw golwg ar yr ardal drwy’r nos.

Llwyddodd swyddogion gorfodi Cyfoeth Naturiol Cymru a Heddlu Gogledd Cymru i atafaelu tri sach a oedd yn cynnwys oddeutu can cilo o gocos yn ystod yr ymgyrch ym Maes-glas, Sir y Fflint.

Mae’r ddau ddyn a gyhuddwyd yn 30 oed a 27 oed, ac yn dod o ardal Cei Connah.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli’r diwydiant casglu cocos yn Aber Dyfrdwy er mwyn sicrhau cydbwysedd gofalus rhwng anghenion yr economi leol a bywyd gwyllt yr ardal.

Gall casglu cocos yn anghyfreithlon roi’r cydbwysedd hwn yn y fantol a niweidio bywoliaeth y 53 o gasglwyr cocos trwyddedig sy’n ennill eu bara ’menyn trwy weithio ar y gwlâu.

Meddai Tim Jones, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae’r ffordd rydym yn rheoli Aber Dyfrdwy yn enghraifft wych o reoli adnoddau naturiol ar ei orau.

"Os gofalwn ni am yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd, bydd yr economi, y gymdeithas a’r bywyd gwyllt yn elwa.

"Ac rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i barhau â’r llwyddiant yma trwy gefnogi’r diwydiant a bywyd gwyllt yr ardal – a sicrhau na chaiff y cocos eu cynaeafu’n anghyfreithlon."

Mae tynged y bysgodfa wedi’i thrawsnewid er 2008 pan gyflwynwyd system drwyddedu newydd lle cyfyngir ar nifer y deiliaid trwydded.

Rhwng 1993 a 2007, roedd y gwlâu cocos ar gau yn amlach nag yr oedden nhw ar agor, a methwyd â chasglu cocos o gwbl yn ystod wyth o’r pymtheg tymor.

Pan gâi’r gwlâu eu hagor, byddai cannoedd yn gymwys i gael trwydded, ac yn aml ni fyddai’r tymor yn para mwy nag ychydig ddiwrnodau.

Golyga’r system drwyddedu newydd y gall 53 o gasglwyr cocos bysgota’n gynaliadwy yno’n awr am chwe mis o’r flwyddyn – a hefyd, caiff bywyd gwyllt rhyngwladol bwysig yr aber ei gynnal.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru