Dau wedi’u dal ar amheuaeth o bysgota’n anghyfreithlon

Mae swyddogion gorfodi pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi bod yn patrolio afonydd yn amlach ledled y wlad fel rhan o’u gwaith i daclo pysgota anghyfreithlon.

Eisoes, mae hyn wedi talu ar ei ganfed yng Ngogledd Cymru pan gafodd dau ddyn eu dal ar amheuaeth o bysgota’n anghyfreithlon am eogiaid wythnos diwethaf.

Daliwyd y ddau ar ôl i swyddogion weld car wedi’i barcio ger un o isafonydd bychain Afon Dyfrdwy, sef nant y mae eogiaid yn silio ynddi.

Ar ôl i’r swyddogion chwilio drwy’r car a darganfod eog gwrywaidd marw a thryfer, galwyd yr heddlu a rhoddwyd rhybuddiad i’r ddau ddyn a chymerwyd yr eitemau ymaith.

Mae ymchwiliadau i’r digwyddiad yn parhau.

Meddai Matt Roberts, Arweinydd y Tîm Troseddau Amgylcheddol yn CNC:

“Caiff pob gweithgaredd anghyfreithlon yn ein hafonydd ei ystyried fel mater difrifol, ac mae hyn yn arbennig o wir am bysgota anghyfreithlon.

“Ac o gofio’r sialensiau sy’n wynebu eogiaid, mae pob eog a gymerir allan o dymor yn ergyd arall eto i’n hymdrechion i warchod y pysgod eiconig yma.

“Er bod ein gwaith patrolio’n helpu i atal pysgota anghyfreithlon, mae ein hadnoddau’n gyfyngedig ac felly rydym yn dibynnu mwyfwy ar gael gwybodaeth gan bobl i’n helpu i daclo’r broblem hon.

“Os gwelwch chi unrhyw weithgaredd amheus neu anghyfreithlon, a wnewch chi roi gwybod i linell argyfwng CNC ar 0300 065 3000.”

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru