Tresmaswyr yn peryglu bywydau ar Afon Mwldan

Tresmaswyr yn peryglu bywydau ar Afon Mwldan

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd camau eithafol ar Afon Mwldan, Aberteifi, yn dilyn pryderon fod pobl yn rhoi eu bywydau yn y fantol trwy dresmasu a dringo un o’i chwlfertau.

Er gwaethaf arwyddion yn rhoi gwybod am y peryglon, yn ddiweddar gwelwyd lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos plant yn eu harddegau’n eistedd ar ben y strwythur concrit sydd â dibyn 5.3 metr i bwll dŵr dwfn islaw. 

Ymhellach, mae swyddogion CNC wedi gweld â’u llygaid eu hunain dystiolaeth o dresmasu ar lan yr afon wrth i bobl geisio cael mynediad at y cwlfert yn anghyfreithlon. 

Er mwyn cadw pobl yn ddiogel ac atal difrod i’r cwlfert, mae ffens 1.8 metr wedi’i chodi yn lle’r hen ffens. Y gobaith yw y bydd hon yn rhwystro pobl rhag dringo glan yr afon i fynd at y cwlfert, ond y bydd yn dal i alluogi’r staff cynnal a chadw i gael mynediad. 

Mae caeadau cloadwy wedi’u gosod ar ddau dwll archwilio ar ôl i swyddogion weld darn o ffilm ar YouTube o blant yn sglefrfyrddio drwy’r cwlfert. 

Meddai Peter Morgan, swyddog cymorth technegol yn CNC: 

“Allwn ni ddim pwysleisio digon y peryglon y mae pobl ifanc yn eu hwynebu trwy gael mynediad at y cwlfert yn anghyfreithlon. 

“Mae hyn nid yn unig yn rhoi eu bywydau nhw eu hunain yn y fantol, ond hefyd bywydau pobl eraill, gan gynnwys y gwasanaethau brys a fyddai’n cael eu galw pe bai damwain yn digwydd, a hefyd y gymuned sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd o Afon Mwldan. 

“Gobeithio y bydd y camau diogelwch newydd yn rhwystro pobl rhag cael mynediad at y cwlfert ac yn atal damwain erchyll rhag digwydd.” 

Mae’r cwlfert yn helpu CNC i reoli llif uchel yr afon yn ystod cyfnodau o law trwm, gan leihau’r perygl llifogydd i bobl ar hyd Afon Mwldan. 

Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r cwlfert wedi cael ei fandaleiddio ar ôl i dresmaswyr dorri i mewn i’r ystafell reoli. Cafodd y falfiau ar gyfer rheoli llif yr afon a’r camera a oedd yn monitro lefel yr afon eu difrodi, a bu’n rhaid eu trwsio ar gost y trethdalwyr.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru