Tocynnau ar werth ar gyfer penwythnos beicio mynydd i ferched

A group of women with mountain bikes

Unwaith eto bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cydweithio â’u partneriaid i gynnal penwythnos o feicio mynydd yn arbennig i ferched. 

Mae’r digwyddiad ‘Temtiwr’ wedi’i ddylunio i hybu mwy o ferched i ddechrau beicio mynydd, a chaiff ei gynnal ar 8 a 9 Medi ym mharc coedwig Coed y Brenin yng Ngogledd Cymru.

Bydd yn gyfle i ferched wella eu sgiliau beicio mynydd, i ddysgu am gynnal a chadw beiciau, yn ogystal â chwrdd â beicwyr eraill.

Dywedodd Grace Sanderson, Cynorthwyydd y Ganolfan Groeso a Cheidwad Beicio Mynydd Cynorthwyol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Coed y Brenin yw un o fannau prydferthaf Cymru, ac rydym yn falch o allu cynnig cymaint o lwybrau cyffrous i bobl eu mwynhau.

“Gyda lwc, bydd trefnu digwyddiad o’r math hwn, gyda’i amgylchedd hamddenol a chyfeillgar, yn annog rhagor o ferched i gadw’n heini a rhoi cynnig ar feicio mynydd.

“Roedd yr awyrgylch y llynedd yn drydanol, ac eleni mae mwy fyth o docynnau ar gael- gydag 80 safle bellach.”

Bydd gweithgareddau’r dydd yn cynnwys hyfforddiant sgiliau beicio mynydd, gweithdai, sesiynau ‘galw draw’, yoga, ac arddangosiad ffilm.

Trefnir y digwyddiad gan CNC ar y cyd â’u partneriaid, Beics Brenin, Beicio Cymru, a Dyfi Events.

Mae tocynnau ar gael i ferched dros 16 oed o wefan www.dyfievents.co.uk, ac mae’r digwyddiad yn addas i’r rhai sy’n newydd i’r gamp yn ogystal â’r rhai sy’n hen law arni.

Dywedodd Gaynor Davis, Swyddog Datblygiad Merched ar gyfer Beicio Cymru:

“Ein bwriad yw cynnal digwyddiad i ddenu merched o bob lefel gallu, gan roi cyfle iddynt gwrdd ag eraill i rannu eu profiadau, yn ogystal ag ennill sgiliau a gwybodaeth newydd gan yr arbenigwyr presennol.

“Cychwynnodd y bartneriaeth gyda Beics Brenin a Chyfoeth Naturiol Cymru ychydig flynyddoedd yn ôl, pan lansiwyd y ganolfan beicio mynydd i ferched, ‘Breeze’, yng Nghoed y Brenin. Rydym bellach yn cynnal teithiau tywys rheolaidd i ferched.”

Dywedodd Toby Bragg, Beics Brenin a Dyfi Events:

“Dyluniwyd y digwyddiad i gynnig arweiniad a chefnogaeth i’r merched sy’n paratoi ar gyfer eu cystadlaethau gwytnwch cyntaf, megis y Trek Coed y Brenin Enduro ar y 30 Medi 2018.

“Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i ferched ddatblygu sgiliau mewn sesiynau hyfforddi ac i brofi ambell ran o lwybr y ras, yn ogystal â thrafod tactegau, paratoadau, ac offer gyda’r hyfforddwyr.”

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau beicio mynydd yng Nghoed y Brenin bob blwyddyn, gan roi cyfle i’r cyhoedd gadw’n heini a mwynhau’r awyr agored.

Mae’r digwyddiadau’n cynnwys sesiynau Ceidwaid Ifanc, ffeiriau crefft, yoga, a sawl digwyddiad beicio mynydd a rhedeg.

Gallwch gael y diweddaraf ynglŷn â’r holl ddigwyddiadau trwy ddilyn tudalen Facebook Parc Coedwig Coed y Brenin, neu trwy ymweld â gwefan CNC cyfoethnaturiol.cymru/CoedyBrenin.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru