Arestio tri am bysgota anghyfreithlon

Arestiwyd tri dyn o ardal Glyn-nedd ddydd Gwener yn dilyn cyrch ar y cyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Heddlu De Cymru.

Cynhaliwyd cyrchoedd gan swyddogion ar dri chyfeiriad, fel rhan o ymchwiliad parhaus i bysgota anghyfreithlon ar Nedd.

Aethpwyd â’r tri, oedd yn 23, 43 a 51 oed, i’r ddalfa ac fe’u holwyd am ddefnyddio offer gwaharddedig i ddal eogiaid a brithyllod môr.

Meddiannwyd sawl eitem gan yr heddlu, er mwyn ymchwilio pellach.

Rhyddhawyd y dynion ar fechnïaeth yn ddiweddarach.

Dywedodd llefarydd o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r math hwn o weithgarwch yn fygythiad gwirioneddol i’n stociau pysgod gwyllt, sy’n dod â budd cymdeithasol ac economaidd mawr i Gymru.

“Hoffem ddiolch i Heddlu De Cymru am eu cymorth gyda’r cyrch hwn.

“Os ydi unrhyw un arall yn gweld unrhyw bysgota anghyfreithlon neu rywbeth amheus, dylent alw ein llinell frys ar 0800 807060. Defnyddir yr holl wybodaeth yn ein brwydr i ymladd yn erbyn pysgota a photsio anghyfreithlon.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru