Pasbort ar gyfer pysgota gwell yng Nghymru

An angler

Bydd menter ar y cyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Afonydd Cymru yn caniatáu i glybiau pysgota, cymdeithasau a pherchnogion pysgodfeydd gyrraedd miloedd o selogion sy’n mwynhau’r gamp.

Fe fydd y Pasbort Pysgota yn rhoi’r holl wybodaeth angenrheidiol i bysgotwyr ar gyfer pysgota yng Nghymru, ac mae ar gael yn rhad ac am ddim i bob pysgodfa.

Gall y rheini sydd â phasbort elwa ar lu o fanteision a fydd yn helpu i hyrwyddo’u gwasanaethau a chreu incwm ychwanegol.

Fel yr esbonia Peter Gough, Prif Gynghorydd Pysgodfeydd yn CNC:

“Mae hyrwyddo cyfleoedd pysgota yn rhan bwysig o gynnal ein pysgodfeydd a bydd y Pasbort Pysgota yn galluogi pysgotwyr lleol a physgotwyr sy’n ymweld i gael gafael ar yr wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd pysgota cyfredol.

“Bydd yn cynnwys gwybodaeth am ble i bysgota, beth y dylid ei bysgota a faint y mae’n ei gostio, ac mae’n adnodd hollbwysig o ran sicrhau y bydd pysgotwyr yn dychwelyd i afonydd a llynnoedd Cymru.

“System wybodaeth ac archebu ar-lein ar gyfer pob math o bysgota yw’r cynllun Pasbort. Mae’n system ddiogel a dibynadwy sydd wedi hen ennill ei phlwyf bellach. Mae’n galluogi perchnogion pysgodfeydd, clybiau a chymdeithasau i hyrwyddo gwell mynediad at eu pysgodfeydd ynghyd â marchnata eu gwasanaethau.”

 Ymhellach, mae’r Pasbort Pysgota yn galluogi pysgotwyr i rannu eu profiadau o bob pysgodfa. Mae’r adolygiadau hyn yn cynnig gwybodaeth werthfawr i bysgotwyr eraill wrth benderfynu ble i bysgota, gan helpu’r perchnogion i wella’u pysgodfeydd.

Eisoes, mae mwy na 23,000 o bysgotwyr yn defnyddio’r Pasbort, sy’n cynnwys dolenni ar gyfer llety a gwasanaethau eraill fel tywyswyr, siopau offer pysgota a phobl sy’n cawio plu pysgota.

Drwy gydol y tymor pysgota, mae’r Pasbort yn llunio adroddiadau misol ar-lein ar gyfer pysgod breision, eogiaid, brithyllod y môr, brithyllod a changhennau gleision, gan lunio bwletinau rheolaidd yn hysbysebu digwyddiadau a physgodfeydd penodol.

Ymhellach, gall pysgotwyr brynu tocynnau diwrnod neu docynnau tymor ar-lein neu drwy gysylltu â swyddfa Sefydliad Gwy ac Wysg yn Nhalgarth, sydd hefyd yn cynnig cyngor ac yn ateb ymholiadau.

Caiff ffioedd eu casglu gan Sefydliad Gwy ac Wysg a chânt eu hanfon at y perchennog neu’r clwb bob chwarter, namyn comisiwn i dalu am y costau gweinyddol.

Meddai Allyson Williams, sy’n gweithio i Sefydliad Gwy ac Wysg ac sy’n rheoli’r gwaith o redeg y Pasbort Pysgota o ddydd i ddydd:

“Byddem yn estyn croeso i unrhyw bysgodfa yn unrhyw le yng Nghymru sy’n dymuno ymuno â’r cynllun ac ennill tipyn mwy o arian.

“Y cwbl sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud yw codi’r ffôn neu anfon e-bost atom, a byddem yn fwy na pharod i drafod â nhw sut y gall y Pasbort eu helpu.” 

Ychwanega Peter:

“Er bod stociau eogiaid a brithyllod y môr yng Nghymru dan bwysau cynyddol, mae’r sefyllfa o ran brithyllod, canghennau gleision a physgod breision at ei gilydd yn dda iawn, a thrwy hyrwyddo’n effeithiol yr hyn sy’n cael ei gynnig gan glybiau a chymdeithasau fe allwn helpu i ymdrin â’r gostyngiad mewn aelodau a’r lleihad mewn arian.”

I gael mwy o wybodaeth am y Pasbort Pysgota, cysylltwch ag Allyson Williams (allyson@wyeuskfoundation.org) neu Seth Johnson-Marshall (seth@wyeuskfoundation.org). Fel arall, ffoniwch Sefydliad Gwy ac Wysg ar 01874 711714 neu ewch i’w swyddfa yn ‘The Righ Bank’, Y Sgwâr, Talgarth, Aberhonddu LD3 0BW.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru