Targedu elw troseddau gwastraff

Mae ystadegau newydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn datgelu bod oddeutu un filiwn o bunnoedd wedi ei gymryd oddi ar rai sy'n cyflawni troseddau amgylcheddol yng Nghymru yn ystod y chwe blynedd diwethaf.

Mae mwy na 20 o bobl a gafwyd yn euog o amrywiaeth o droseddau amgylcheddol wedi colli eu hasedau ers i Ddeddf Enillion Troseddau (DET) gael ei chyflwyno gyntaf yma yn 2008, ac mae £1 filiwn arall yn y broses o gael ei hadfer.

Rhai o'r achosion hyn oedd gweithredwr metel sgrap anghyfreithlon ym Mhenllergaer, ger Abertawe, a ochmynwyd i dalu mwy na £170,000. O'r herwydd bu'n rhaid iddo werthu'r tir lle'r oedd yn cynnal ei waith anghyfreithlon.

A gŵr busnes oedd yn rhedeg cwmni llogi sgipiau yn Ninbych, a gafodd ddau orchymyn i dalu cyfanswm o £70,000 rhwng 2012 a 2014.

Yn 2012 cafwyd ef yn euog o waredu gwastraff yn anghyfreithlon ac arweiniodd hyn at orchymyn atafaelu o £35,000.

Yna, yn 2014, cafwyd ef yn euog o fwy o droseddau a chafodd orchymyn i dalu £39,000 arall.

Meddai Richard Siddons, Pennaeth Gwasanaethau Technegol, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae lleihau troseddau sy'n ymwneud â gwastraff yn flaenoriaeth inni ac mae DET yn offeryn pwysig y gallwn ei ddefnyddio. Mae'n amddifadu troseddwyr o'r cyfoeth a gânt o'u gweithgareddau anghyfreithlon, mae'n helpu i atal aildroseddu, mae'n tarfu ar droseddu ac yn sicrhau gweithredwyr cyfreithlon drwy ddangos fod camau cadarn yn cael eu cymryd yn erbyn rhai sy'n gweithredu yn anghyfreithlon.

"Mae'r defnydd o DET yn arf ataliol o bwys i frwydro yn erbyn troseddwyr ac mae'n hynod o effeithiol. Mae'n cael ei ddefnyddio gan y llysoedd yn unig ar ôl asesiad trylwyr i ganfod a yw amodau'r ddeddf wedi eu bodloni ai peidio.

"Mae angen cychwyn achosion llys hefyd pan na fydd gorchmynion atafaelu yn cael eu talu.

"Fodd bynnag, byddwn yn parhau i orfodi gorchmynion atafaelu er mwyn diogelu'r amgylchedd a buddiannau gweithredwyr gwastraff cyfreithlon Cymru."

Mae cyfanswm yr holl enillion troseddol – yr arian y credir sy'n deillio o weithgaredd gwastraff anghyfreithlon – o ganlyniad i'r gorchmynion hyn, yn fwy na £18 miliwn.

Mae'r arian sydd wedi ei atafaelu, sy'n cael ei gyfrifo yn ôl gwerth yr asedau y credir sydd ar gael i'r diffynyddion i gwrdd â'r gorchmynion hynny, yn fwy na £2 filiwn.

Hyd yma mae Gwasanaethau Llysoedd ei Mawrhydi wedi adfer £800,000 ac wedi ei dalu i'r Swyddfa Gartref.

Yn unol â chanllawiau'r Swyddfa Gartref, gellir defnyddio rhywfaint o'r arian a adferwyd ar gyfer mentrau gostwng troseddu, gan gynnwys prosiectau a dargedwyd i ostwng troseddau amgylcheddol neu brosiectau cymunedol sy'n gweithredu canlyniadau amgylcheddol mewn cymunedau y mae troseddau gwastraff yn effeithio arnynt.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru