Clirio safle gwastraff anghyfreithlon yn Abertawe

Baled waste

Mae safle gwastraff anghyfreithlon yn Abertawe, a oedd yn bygwth llygru’r amgylchedd lleol, wedi cael ei glirio ar ôl i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gymryd camau.

Ar ei anterth, roedd y safle yn nociau Abertawe yn cynnwys 31,000 tunnell o wastraff a gâi ei storio’n anghyfreithlon, a oedd yn risg i bobl, busnesau a’r amgylchedd oherwydd plâu, arogleuon a llygredd. Tanwydd yn deillio o sbwriel ar ffurf bêls, ynghyd â gwastraff cartref anailgylchadwy, ydoedd. 

Yn ôl pob sôn, roedd y gwastraff yn cael ei storio dros dro ar y safle gan ddau gwmni, EPS (Alternative Fuels) Ltd ac Environmental Practical Solutions Ltd, cyn cael ei allforio. 

Ond ar ôl derbyn tâl am y gwastraff, methodd y cwmnïau â symud y rhan fwyaf ohono ymaith, gan adael pentyrrau mawr ohono ar y safle. 

Oherwydd camau cyfreithiol a gymerwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2015, nid oedd modd mynd â mwy o wastraff ar y safle wedyn a rhaid oedd i’r cwmnïau glirio’r pentyrrau a oedd yno’n barod. 

Fodd bynnag, fe ddaeth y ddau gwmni i ben yn 2017 a chawsant eu diddymu, gan adael oddeutu 6,000 tunnell o wastraff ar y safle. 

Heb unrhyw lwybr cyfreithiol i’w ddilyn bellach, trodd CNC at y tirfeddiannwr, Associated British Ports (ABP), am gymorth i glirio’r safle. 

Cytunodd ABP i ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros gael gwared â’r gwastraff, a chyda chyngor gan swyddogion CNC mae’r gwastraff bellach wedi cael ei symud ymaith. 

Meddai Jonathan Willington, Arweinydd Tîm Rheoleiddio Gwastraff yn CNC: 

“Mae gan bobl sy’n rhedeg busnesau gwastraff ddyletswydd i wneud hynny’n gyfrifol, ac mewn ffordd na fydd yn niweidio trigolion yr ardal na’r amgylchedd. 

“Mae yna reolau a rheoliadau llym y mae’n ofynnol eu dilyn, ac rydym yn rheoleiddio safleoedd er mwyn gwneud yn siŵr fod cwmnïau’n cydymffurfio â’r rhain heb dorri corneli. 

“Yn yr achos hwn, fe weithiodd ein swyddogion yn ddiflino, gan ddefnyddio’r offer cyfreithiol a oedd ar gael iddyn nhw, er mwyn cael gwared â’r risg yn sgil y gwastraff a oedd wedi’i adael ar y safle. 

“Hoffem ddiolch i ABP am eu cymorth a’u cydweithrediad wrth sicrhau’r canlyniad hwn ar gyfer y gymuned.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru