Arolwg yn datgelu bod ymwelwyr yn gwirioni ar safleoedd gwyrdd godidog Gwalia

Person walking in the woods

Yn ôl arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar mae pobl sy’n ymweld â choetiroedd, coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru a gaiff eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn fodlon dros ben gyda nhw.

Dengys canlyniadau’r arolwg a gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru fod cynifer â 93% o ymwelwyr o’r farn fod safleoedd CNC yn lleoedd gwych i ymweld â nhw a’u mwynhau, gan ddweud bod y profiad a gawsant wrth ymweld â’r safleoedd naill ai’n ‘rhagorol’ neu’n ‘dda iawn’.

Cafodd saith o safleoedd ledled Cymru eu harolygu er mwyn canfod beth oedd barn yr ymwelwyr a gweld a oedd y safleoedd yn cael eu rheoli’n dda, yn groesawus ac yn ddiogel, ac er mwyn gweld sut fath o weithgareddau y cymerodd yr ymwelwyr ran ynddynt.

Meddai Rachel Parry, Cynghorydd Gwybodaeth am Fynediad a Hamdden, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r darlun yn gadarnhaol iawn, gyda’r ymwelwyr wedi mwynhau eu profiad wrth ymweld â’n safleoedd hamdden ac wrth ddefnyddio ein cyfleusterau.

“Trwy roi profiad o’r radd flaenaf i’n hymwelwyr, braf oedd clywed bod mwy na hanner y rheini a gymerodd ran yn yr arolwg wedi ymweld â’n safleoedd fwy nag unwaith ac y bydden nhw’n argymell ein safleoedd fel lleoedd gwych i fynd am dro iddyn nhw a mwynhau’r awyr agored.”

  • Dywedodd 93% fod safleoedd CNC yn ‘rhagorol’ neu’n ‘dda iawn’
  • Mae 91% o’r ymwelwyr yn mynd am dro pan fyddant yn ymweld â’n coetiroedd neu ein Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol
  • Dywedodd 89% fod safleoedd CNC yn ‘rhagorol’ neu’n ‘dda iawn’ o safbwynt pa mor ddiogel a chroesawus oedden nhw
  • Roedd 63% wedi ymweld â’r safleoedd fwy nag unwaith
  • Dywedodd 60% mai prif gryfder y safleoedd oedd y golygfeydd godidog

Cafodd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd oedd yr atyniad a gyrhaeddodd y brig, gyda 98% o ymwelwyr yn dweud bod y safle’n ‘rhagoral’ neu’n ‘dda iawn’ a 97% yn dweud bod y safle’n ddiogel ac yn groesawus. Yn ogystal, roedd ymwelwyr wedi mwynhau’r golygfeydd a’r amrywiaeth o weithgareddau sydd i’w cael yno ar gyfer plant.

Ymhellach, cafodd Hafod Uchtryd, Aberystwyth, Ceredigion sydd wedi ei cydreoli ag Ymddiriedolaeth Hafod – ac un o’r enghreifftiau gorau yn Ewrop o dirwedd hardd  – gryn ganmoliaeth, gyda 91% o’r rheini a gymerodd ran yn yr arolwg yn dweud bod y safle’n ‘rhagorol’ neu’n ‘dda iawn’ a 96% yn dweud eu bod o’r farn fod y safle’n ddiogel ac yn groesawus.

Ychwanegodd Rachel:

“Ymhellach, mae canlyniadau’r arolwg yn adlewyrchu’r effaith a gaiff gwyrddfannau ar ein hiechyd a’n lles, a thynnodd yr ymwelwyr sylw at dawelwch a llonyddwch y safleoedd, yr awyr iach a geid yno a’r cyfle i fod allan yn yr awyr agored.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru