Cyhoeddi cais ynni gwynt llwyddiannus

Mae cyfle cyffrous a nodwyd ar y cyd rhyngddom ni a Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) i ddatblygu menter ynni adnewyddadwy yn y coedwigoedd sydd ar y ffin rhwng Conwy a Sir Ddinbych gam yn nes at gael ei wireddu.

Yn dilyn proses ymgeisio cystadleuol, cyhoeddodd CNC fod Innogy Renewables UK Ltd wedi ennill yr hawl i arolygu tir yng Nghoedwig Alwen, ger Rhuthun, cyn gwneud cais cynllunio i ddatblygu fferm wynt ar y safle.

Bydd Prosiect Alwen wedi ei leoli ar dir a roddir ar les i Lywodraeth Cymru gan Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) a chaiff ei reoli gan CNC ar ran LlC. Pe bai cais cynllunio yn cael ei wneud, byddai CNC yn gweithredu mewn modd cynghorol yn ystod y broses benderfynu.

Dywedodd Derek Stephen, Rheolwr Datblygu Busnes Masnachol ar gyfer Rhaglen Darparu Ynni CNC:

“Yr amgylchedd yw’n ased naturiol mwyaf gwerthfawr ac mae mentrau cynaliadwy fel hyn sy’n cynnig atebion creadigol i broblemau ynni yn rhoi CNC ar flaen y gad o ran rhaglenni economi carbon isel, newid hinsawdd a thyfiant gwyrdd Llywodraeth Cymru.”

CNC fu’n marchnata’r prosiect ac fe ymgeisiodd saith cwmni am y brydles. Roedd pob un o’r saith cais yn canolbwyntio ar ddatblygu fferm wynt.

Roedd technolegau eraill a ystyriwyd gan ddatblygwyr yn cynnwys storfeydd batri, solar, biomas a hydro ac roedd sawl ymgeisydd yn cynnwys storfeydd batri yn eu cynnig, i raddau amrywiol, ond roedd y rhain yn eilradd i’r cynnig fferm wynt.

Yn ogystal â’r agweddau technolegol ac ariannol, roedd cais Innogy’n cynnwys elfen gymunedol gref diolch i’w cydweithrediad ag Ynni Cymunedol Cymru, gan ganolbwyntio ar ranberchnogaeth y gymuned o’r prosiect.

Dywedodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru:

“Rydym wedi ymrwymo i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan oleiaf 80% erbyn 2050. Mae datblygiadau ynni adnewyddadwy, fel Prosiect Alwen, yn allweddol er mwyn creu economi gwyrdd ac yn ein helpu ni i gyrraedd ein gôl ar gyfer egni.

 “Rwy’n falch fod gan y cais llwyddiannus fantais gymunedol gref fydd yn galluogi pobl leol i gefnogi’r cynllun. Bydd y dull hwn yn sicrhau bod arian a gynhyrchir gan y cynllun yn aros yn y gymuned leol.”

 Dywedodd Mike Pedley, Pennaeth Ynni DCWW:

 “Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i archwilio cyfleoedd a phartneriaethau fydd yn helpu i ddarparu atebion ynni adnewyddadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Fel cwmni sy’n gweithredu ar ran ein cwsmeriaid, rydym yn hyderus fod y cais llwyddiannus yn rhoi cyfleoedd i’r gymuned leol fod yn rhan o’r prosiect a chwarae rhan allweddol er mwyn gwarchod yr amgylchedd o’n cwmpas.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru