Llwyddiant i Allan â Ni!

A group of people outsides making a tree canopy

Mae bron i 3,500 o bobl o gymunedau difreintiedig ledled Cymru wedi elwa ar gynllun tair blynedd i wella’u hiechyd a’u gallu i ddod o hyd i waith.

Llwyddodd Rhaglen Allan â Ni!, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), i ddod â phartneriaid at ei gilydd i gyflawni mwy na 1,000 o sesiynau gweithgareddau awyr agored mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf o bob cwr o Gymru.

Roedd y gweithgareddau’n amrywio o sgiliau byw yn y gwyllt i arddio; o wylio’r sêr i geogelcio.

Meddai Juliet Michael, Rheolwr Rhaglen Allan â Ni! yn CNC:

“Rhoddodd Allan â Ni! gyfle i bobl mewn ardaloedd mwy difreintiedig o Gymru fyw bywydau iachach, datblygu sgiliau newydd a mwynhau amgylchedd naturiol anhygoel Cymru.

“Nid yn unig fe arweiniodd at wella’u rhagolygon gwaith, ond hefyd gwnaeth wahaniaeth gwirioneddol i’w hiechyd a’u lles. Trwy wella’u hunanhyder, mae’r rhai a gymerodd ran wedi cael eu hysbrydoli i ddefnyddio awyr agored eu hardal.

“Dywedodd mwy nag 80 y cant fod y rhaglen wedi dylanwadu arnyn nhw i fyw bywydau mwy egnïol.

“Erbyn hyn, mae bron i hanner y grwpiau’n cymryd rhan yn annibynnol mewn gweithgareddau awyr agored ac mae hyd at 700 o bobl yn dweud eu bod bellach yn byw bywydau mwy egnïol sy’n cynnwys eu cyfeillion a’u teuluoedd.”

Meddai Rhian Jardine, Pennaeth Cymunedau Cynaliadwy yn CNC:

“Yr hyn a oedd yn dda ynglŷn â rhaglen Allan â Ni! oedd bod y tîm i gyd wedi cydweithio mor effeithiol.

“Mi wnaethon ni weithio’n agos gyda gweithwyr cymunedol ac arbenigwyr iechyd a gofal cymdeithasol, gan gysylltu â darparwyr awyr agored lleol er mwyn esgor ar welliannau gwirioneddol i’r bobl a oedd yn rhan o’r rhaglen.

“Rydym wedi dysgu llawer yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, a bydd modd ymgorffori hyn mewn rhaglenni gweithgarwch corfforol yn y dyfodol a’i rannu gyda phartneriaid sy’n gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Fe fyddwn hefyd yn defnyddio’r profiad wrth I ni weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Arolygon Llesiant.”

Mae astudiaethau achos ar gyfer 12 o brosiectau i’w cael ar wefan CNC, ac maent yn cynnwys y canlynol:

  • Merthyr Tudful – Geogelcio a arweiniodd at ddynion di-waith yn rhedeg marathon
  • Wrecsam – Sesiynau mewn coetir i deuluoedd a chanddynt anghenion iechyd cymhleth
  • Abertawe – Sesiynau byw yn y gwyllt ar gyfer cyn-filwyr sy’n dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma
  • Caerffili – Cerdded Nordig a seryddiaeth gyda grŵp rheoli pwysau
  • Torfaen – Sgiliau gwaith coed ar gyfer oedolion ifanc ag anableddau dysgu
  • Pontypridd – Creu a gofalu am ardd gymunedol mewn Lloches i Ferched
  • Y Rhyl – Adeiladu Tŷ Crwn yng Nglen y Morfa gyda phobl ifanc, a chreu man cymunedol y gellir ei ddefnyddio drwy gydol y flwyddyn
  • Elái, Caerdydd – Cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored i gryfhau’r berthynas rhwng mamau a’u merched

Mae’r diweddaraf am y rhaglen, ffilm ac Adroddiad Gwerthuso i’w cael ar wefan CNC

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru