Newidiadau bach ar gyfer ansawdd dŵr llawer gwell

Profi ansawdd dwr yn y Rhyl

Mae ymgyrch wedi cychwyn i wella ansawdd dŵr afon yng Ngogledd Cymru sy’n effeithio ar dŵr ymdrochi tref glan môr boblogaidd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio gyda ffermwyr ar hyd yr afon Clwyd i leihau llygredd amaethyddol, all gael effaith andwyol ar draeth y Rhyl.

A’r neges yw y gall newidiadau bach mewn arferion ffermio wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd dŵr y nentydd, afonydd a dyfroedd arfordirol yn y cyffiniau.

Dros y misoedd nesaf, bydd staff CNC yn ymweld â mwy na 400 o ffermydd yn ardal Clwyd isaf, i roi cyngor ar sut i ddiogelu’r afon rhag llygredd amaethyddol.

Mae mesurau’n cynnwys gwneud yn siŵr fod slyri yn cael ei reoli a’i wasgaru’n ofalus, gan osgoi dŵr ffo o bridd wedi’i gywasgu, atal anifeiliaid fferm rhag mynd fewn i’r nentydd, rheoli dŵr ffo o lwybrau gwartheg godro a sicrhau bod dŵr glân a budr yn cael eu cadw ar wahân.

Yn ogystal â chyngor, bydd swyddogion CNC yn cyfeirio rhai ffermwyr tuag at grantiau Llywodraeth Cymru, os ydynt angen cymorth penodol i wella atal llygredd.

Meddai Bethan Beech, Arweinydd Tîm CNC ar gyfer Sir Dinbych: “Mae Gogledd Cymru yn elwa o amgylchedd trawiadol ac mae miloedd o bobl leol ac ymwelwyr yn mwynhau ein harfordir.

“Un o’n blaenoriaethau yw gwella a chynnal ansawdd dŵr ein dyfroedd ymdrochi ac mae Traeth y Rhyl yn ardal allweddol o’n gwaith.

“Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gofalu bod gwelliannau wedi cael eu gwneud yn y prif seilwaith carthion yng Nghlwyd isaf, gan gynnwys asedau Dŵr Cymru, gollyngwyr preifat a draeniad trefol.

“Ond rydym yn gwybod y gellir gwneud mwy i leihau llygredd amaethyddol ar raddfa isel.

“Drwy wneud llawer o welliannau bach neilltuol rwy’n gobeithio y gallwn fwynhau afonydd a dyfroedd ymdrochi glanach.”

Mae’r ymgyrch wedi ennyn cefnogaeth yr undebau amaethyddol.

Dywedodd Paul Williams, Cadeirydd NFU Cymru yng Nghlwyd: ‘‘Mae ffermwyr yn cymryd eu cyfrifoldeb amgylcheddol o ddifri’ ac rydym yn falch i weithio gyda’r bartneriaeth i gefnogi ffermwyr fel y gallant gymryd y camau angenrheidiol i wella ansawdd dŵr ble mae angen.’’

Dywedodd Gavin Williams, Cadeirydd Pwyllgor Defnydd Tir Undeb Amaethwyr Cymru a cynrychiolydd yr undeb ar Fforwm Rheoli Tir Cymru:

“Rydwi’n gwybod bod UAC yn cydweithio gyda rhanddeiliaid eraill ar is-grwp ar lygredd amaethyddol Fforwm Rheoli Tir Cymru i gael hyd i ddulliau o liniaru llygredd o fynnonellau penodol a llygredd gwasgaredig.

“Does yr un ffermwr eisiau llygru ein dyfroedd ac fe fyddwn yn parhau i chwillio am ddulliau i wella ansawdd dŵr yng Nghlwyd ac ym mhob rhan o Gymru.”

Mae CNC hefyd yn cyd-weithio efo Cyswllt Ffermio i roi arweiniad a chynghori ffermwyr a chontractwyr.

Bydd ffermwyr yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd mewn ardaloedd wedi’u blaenoriaethu a bydd ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol yn cael ei lansio yn fuan.

Gall Cyswllt Ffermio nodi gwelliannau, cynnig cyngor ymarferol a dod o hyd i atebion syml, heb fod yn rhy, ddrud i ddatrys problemau storio slyri a gwrtaith.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru