Gollyngiad slyri yn effeithio ar isafon Teifi

Slurry pollution at the Afon Dyfan

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i arllwysiad slyri sydd wedi effeithio ar Afon Dyfan ger Cilgerran, un o isafonydd Afon Teifi.

Mae asesiadau cychwynnol yn dangos bod hyd at 120,000 galwyn o slyri wedi'u colli. Rhoddodd y ffermwr wybod i CNC am y digwyddiad pan ddigwyddodd ac aeth ati ar unwaith i leihau'r maint o slyri a aeth i'r afon.

Mae'r storfa slyri bellach wedi ei diogelu ac mae swyddogion CNC yn parhau i asesu'r ardal i ddarganfod pa effaith mae'r llygredd wedi'i chael ar yr afon a'i bywyd gwyllt.

Casglwyd samplau dŵr i'w dadansoddi, ac mae swyddogion yn gweithredu ar adroddiadau lleol bod pysgod marw wedi eu gweld.

Dywedodd Bob Phillips, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol CNC: 

“Gall llygredd slyri gael effaith ddinistriol ar ein hafonydd a'n stociau pysgod, felly mae'n bwysig i ffermwyr wasgaru'n gyfrifol a sicrhau bod eu storfeydd slyri yn cael eu cynnal a'u cadw a'u bod yn addas ar gyfer y pwrpas.

“Rydym yn parhau i weithio gyda'r diwydiant ffermio i atal digwyddiadau fel hyn rhag digwydd, ac i sicrhau bod ffermwyr yn gwybod pa gamau i'w cymryd os bydd damweiniau'n digwydd. 

“Mae ein hymchwiliad i'r modd y digwyddodd y digwyddiad hwn yn parhau ac mae'r ffermwr yn helpu gyda'n hymholiadau. Byddwn yn monitro'r ardal yn ofalus, ond yn gofyn i bobl leol roi gwybod am unrhyw arwyddion pellach o lygredd, neu bysgod mewn trallod i'n llinell ddigwyddiadau ar 0300 065 3000. ”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru