Diweddariad llygredd slyri

Slurry pollution in the Afon Bach and River Clwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod ansawdd dŵr yn Afon Bach ac Afon Clwyd wedi gwella yn dilyn y llygredd slyri diweddar.

Hysbyswyd Cyngor Sir Ddinbych gan CNC ynglŷn â chanlyniadau’r samplau dŵr a gymerwyd neithiwr, felly heddiw gallant dynnu’r hysbysiadau ar draeth Y Rhyl oedd yn cynghori pobl i beidio ag ymdrochi. 

Fodd bynnag, mae swyddogion yn amcangyfrif y gallai effaith y llygredd ddoe fod wedi lladd hyd at 1,000 o bysgod, gan gynnwys brithyll a llysywod. 

Mae swyddogion yn dal i fod ar y safle yn monitro’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y ffermwr ar y lagŵn slyri sydd wedi ei difrodi, ac i fonitro’r afonydd yr effeithiwyd arnynt. 

Er mwyn lleihau’r perygl o lygredd pellach yn llifo i’r afon, mae’r ffermwr wedi rhwystro unrhyw lwybrau posibl eraill o’r lagŵn slyri, ac wedi byndio ffos sy’n llifo i Afon Bach. 

Meddai Nick Thomas, Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Mae ein hafonydd a’n dyfroedd ymdrochi yn bwysig i’n heconomi leol, felly pan fydd llygredd yn digwydd, mae’n bwysig ein bod yn gweithredu’n gyflym i sicrhau fod cyn lleied o niwed ag sydd bosibl. 

“Mae slyri yn gallu cael effaith ddinistriol ar ein hafonydd ac ar y bywyd gwyllt sy’n dibynnu arnynt, fel yr ydym ni wedi ei weld yma. 

“Rydym yn parhau i weithio â ffermwyr a chydag undebau’r ffermwyr, i leihau’r posibilrwydd o ddigwyddiadau fel hyn rhag digwydd. Dylai ffermwyr sy’n pryderu am eu storfeydd slyri gysylltu â ni er mwyn cael cyngor ac arweiniad ynglŷn â sut i leihau’r perygl o lygredd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru