Digwyddiad llygredd slyri

Slurry pollution incident at the river Afon Gwna

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau ei fod yn delio â digwyddiad llygredd slyri sylweddol o fferm ar Ynys Môn.

Fe ddigwyddodd ddydd Gwener diwethaf (26 Ionawr) ar fferm ar ben uchaf Afon Gwna yng ngogledd orllewin yr ynys. 

Amcangyfrifir bod 75,000 galwyn o slyri wedi gollwng o storfa slyri fawr. 

Fodd bynnag, wedi gweithredu prydlon gan y tirfeddiannwr, dan arweiniad CNC, fe ataliwyd llawer ohono rhag cyrraedd y brif afon. 

Tydi archwiliadau heb ddarganfod unrhyw bysgod meirw ond gall slyri fod yn llethol i fywyd yr afon ac mae ymchwiliadau pellach yn cael ei cynnal. 

Rhoddwyd gwybod i CNC am y broblem gan y ffermwr ac aeth ei swyddogion i’r safle ddydd Gwener. 

Comisiynwyd contractwyr ar unwaith ac, o dan arweiniad CNC, cyfyngwyd llawer o'r slyri i gaeau a ffosydd y fferm. 

Fodd bynnag, roedd llawer hefyd wedi cyrraedd yr afon ac wedi effeithio arni hyd at Lyn Coron. 

Fe wnaeth swyddogion CNC fonitro'r cwrs dŵr a'r llyn ddydd Sadwrn 27 Ionawr ac eto ddydd Llun 29 Ionawr. 

Cymerwyd samplau ffurfiol mewn nifer o leoliadau yn yr afon ac mae'r canlyniadau bellach yn cael eu dadansoddi yn labordy NRW. 

Wnaeth archwiliad manwl ddarganfod ddim tystiolaeth o unrhyw bysgod meirw. 

Mae Arbenigwr Ecoleg Dŵr Croyw NRW yn ymchwilio i effeithiau'r llygredd ar Lyn Coron - Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Ardal Gadwraeth Arbennig. 

Yr wythnos hon, bydd CNC yn cynnal asesiad i nodi unrhyw effeithiau ar anifeiliaid bychan, di-asgwrn cefn yn yr afon. 

Bydd arolwg pysgod manwl yn cael ei gynnal ar yr afon yn nes ymlaen yn y flwyddyn i nodi a fu effaith ar bysgod salmonid yn yr afon. 

Meddai Huw Jones, o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

"Rydym yn obeithiol bod gweithredu’n brydlon wedi lleddfu'r hyn a allai fod wedi bod yn ddigwyddiad mwy difrifol. 

"Mae'n debyg y byddai lefelau dŵr uchel a thymeredd isel hefyd yn helpu. 

"Mae ein hafonydd a'n dyfroedd ymdrochi yn bwysig i'n heconomi leol, felly pan fo llygredd yn digwydd, mae'n bwysig gweithredu'n gyflym i leihau'r difrod. 

"Gall slyri gael effaith ddinistriol ar ein hafonydd a'r pysgod a’r bywyd gwyllt sy'n byw yno. 

"Rydym yn parhau i weithio gyda ffermwyr a'r undebau ffermio, i leihau'r siawns o ddigwyddiadau fel hyn ddigwydd.

"Dylai ffermwyr sy'n pryderu am eu storfeydd slyri gysylltu â ni am gyngor ac arweiniad ynghylch sut i leihau'r risg o lygredd."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru