Cynnal ail gyfarfod i drafod adnoddau naturiol yn ardal Dyfi

Dyfi, aerial view

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwahodd pobl sy’n byw yn ardal Dyfi i rannu eu barn ynghylch y ffordd orau o warchod, rheoli a defnyddio’u hadnoddau naturiol.

Mae CNC a’i bartneriaid yn profi ffordd newydd o reoli a gwarchod yr adnoddau naturiol hyn ac mae’n awyddus i drigolion lleol fod wrth galon a chraidd y broses.

Yn nalgylch Dyfi ceir amrywiaeth eang o adnoddau naturiol sy’n rhoi gwahanol bethau i ni.

Mae ffermdiroedd a choedwigoedd yn darparu bwyd a phren; mae gorgorsydd a choetiroedd yn storio carbon, yn lleihau perygl llifogydd ac yn cynnig cartref i fywyd gwyllt; tra mae twyni tywod yn darparu ar gyfer hamddena, twristiaeth a diogelu’r arfordir.

Meddai Patrick Green, Uwch-swyddog Cynllunio Adnoddau Naturiol yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Eisoes, mae trigolion yr ardal wedi dweud wrthym am y materion sydd bwysicaf iddyn nhw, fel swyddi, twristiaeth, bioamrywiaeth, ynni adnewyddadwy, newid hinsawdd, a llifogydd.

“Mae angen i ni nawr ddefnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu sut y dylem reoli a defnyddio ein hadnoddau naturiol yn y dyfodol. Bydd gan bawb rôl bwysig i weithredu.

“Fel cymdeithas, ble dylem ni blannu coed i helpu i atal llifogydd, cynhyrchu pren a gwella bioamrywiaeth? Beth yw'r henebion a thirweddau pwysicaf yn yr ardal? Ble dylem adeiladu llwybrau beicio i bobl eu defnyddio a denu mwy o ymwelwyr i'r ardal?

“Rydym yn awyddus i fanteisio ymhellach ar y wybodaeth leol hon fel bod ein penderfyniadau a'n camau nesaf yn cael y budd mwyaf i'r amgylchedd, yr economi a phobl yr ardal.”

Bydd cyfarfod i drafod y cynigion yn cael ei gynnal yn Neuadd Gymunedol Y Borth Ddydd Sadwrn 17 Hydref, 1:30 – 3:45pm. Anogir pobl i alw heibio i gynnig ei syniadau ar gyfer y datganiad ardal os na ellir mynychu'r cyfarfod cyfan. 

Dylai pawb sydd eisiau cofrestru ar gyfer mynychu’r cyfarfod, gysylltu â elizabeth.felton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Am ragor o wybodaeth a fideo am y prosiect, ewch i www.cyfoethnaturiol.cymru/dyfi.

 

Cefndir

Mae ein haer, ein tir, ein dŵr, ein bywyd gwyllt, ein planhigion a’n pridd – ein ‘hadnoddau naturiol’ – dan bwysau cynyddol oherwydd newid hinsawdd, twf yn y boblogaeth a’r angen i gynhyrchu ynni.

Er mwyn inni allu elwa i’r eithaf ar ein hamgylchedd yn y dyfodol, rhaid i bob un ohonom ei warchod fel y gall barhau i roi’r pethau angenrheidiol inni. Gall unrhyw benderfyniad a wnawn gael effaith ganlyniadol ar yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd, yn awr ac am genedlaethau lawer i ddod.

Mae’r gwaith yn ardal Dyfi yn rhan o dreialon Rheoli Adnoddau Naturiol CNC a sefydlwyd er mwyn ystyried y darlun cyflawn yn hytrach na chanolbwyntio ar rannau unigol o’r amgylchedd.

Caiff y dull newydd hwn ei bennu ym Mil yr Amgylchedd gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi pwyslais cryf ar ymgysylltu â thrigolion lleol i ddeall y materion, i gasglu tystiolaeth ac i chwilio am gyfleoedd o ran sut y gellir rheoli adnoddau naturiol mewn modd a fydd yn cynnal llewyrch amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru