Dringo’r uchelfannau i chwilio am y genhedlaeth nesaf o goed

contractor climbing a tree in cwmcarn

Mae contractwyr sy’n gweithio ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi defnyddio offer arbenigol i gasglu hadau o rai o’r coed talaf yng Nghoedwig Cwmcarn.

Bydd hadau ffynidwydd Douglas yn cael eu hegino a’u tyfu’n eginblanhigion a fydd, mewn rhai blynyddoedd, yn cael eu plannu ochr yn ochr â choed brodorol a chonwydd eraill yn lle’r llarwydd a gafodd eu torri i lawr.

Mae’r gwaith o gasglu hadau ac ailblannu coed yn rhan o’r cynllun i adfer Coedwig Cwmcarn ar ôl gorfod cwympo oddeutu 160,000 o larwydd oherwydd clefyd sy’n eu lladd.

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Tir Rhanbarthol yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae hyn yn rhan o’n cynllun hirdymor i ailblannu’r goedwig, oherwydd mae’n rhan mor bwysig o’r gymuned a’r economi yn, ac o amgylch, Cwmcarn.

“Trist yw gorfod torri cymaint o goed heintiedig i lawr, ond mae’n rhoi cyfle prin inni ailgynllunio coedwig Cwmcarn fel y gall fod yn fwy gwerthfawr i bobl, i’r economi ac i fywyd gwyllt.

“Tra’n gadael i’r coetir aildyfu’n naturiol byddwn yn plannu amrywiaeth o goed, fel ffynidwydd Douglas, ochr yn ochr â derw, bedw a phisgwydd brodorol a mathau eraill o goed, er mwyn gwneud y goedwig yn fwy atyniadol ac yn llai tueddol i gael clefydau enbyd yn y dyfodol.”

Er mwyn casglu’r hadau defnyddiodd Lampeter Tree Services raffau ac offer dringo i gyrraedd brig y coed, a all dyfu hyd at 40 metr o uchder.

Mae’r hadau’n tyfu mewn moch coed ar y canghennau, a chaiff y moch coed gorau eu casglu a’u rhoi mewn bagiau awyrog fel y gellir eu cludo a’u storio.

Casglodd yr arbenigwyr 10,000 o foch coed o’r ffynidwydden Douglas, a allai gynhyrchu 60,000 o eginblanhigion – digon i ailblannu bron i 60 acer o goedwig gynhyrchiol.

Yn ystod y deuddeg mis nesaf mae CNC yn bwriadu plannu mwy na 3.2 miliwn o goed ar hyd a lled Cymru fel rhan o’u rhaglen ailblannu flynyddol.

Bydd cyfran o’r coed hyn yn cael eu plannu yn lle’r 2 filiwn o goed sydd eisoes wedi’u cwympo i daclo’r clefyd.

Er 2010 mae’r clefyd Phytopthora ramorum wedi heintio mwy na 6 miliwn o goed yng Nghymru. Ar ôl heintio’r coed, mae’r clefyd yn ymledu trwyddynt ac yn eu lladd yn y pen draw.

Wrth sôn am y gwaith, dyma a ddywedodd Andy:

“Er nad yw’r clefyd wedi ymledu mor eang eleni ag y gwnaeth y llynedd, mae miliynau o goed wedi’u heintio a rhaid eu torri i lawr. Yr hyn rydym yn ei wneud rŵan yw ceisio adfer y mannau lle mae’r coed wedi’u torri i lawr a gwneud ein coedwigoedd yn llefydd llawer gwell yn y dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru