Gwasanaeth rhybuddion llifogydd Rhuthun ar gael rŵan

Agos i flwyddyn wedi llifogydd trychinebus Dyffryn Clwyd, mae gwasanaeth rhybuddion llifogydd newydd ar gyfer preswylwyr ystâd Glasdir yn Rhuthun yn dechrau heddiw.

Golyga hyn y gall pobl dderbyn neges awtomataidd gan Cyfoeth Naturiol Cymru rŵan, i’w rhybuddio ymlaen llaw am lifogydd posibl.  

Bydd rhagor na 120 o anheddau’r ystâd yn medru derbyn y rhybuddion, ac y mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n annog pobl leol i alw Floodline ar 0345 988 1188 er mwyn ymgofrestru heddiw.

Yn ychwanegol at hyn, bydd 16 annedd ychwanegol yn Ffordd Dinbych Isaf, Llanelwy ar eu hennill oherwydd gwasanaeth newydd, hefyd.  

Pan ymgofrestrant, bydd pobl yn medru dewis sut y dymunant dderbyn rhybudd - trwy linell tir, ffôn symudol, testun neu e-bost – ac ymgofrestru rhifau ychwanegol ar gyfer derbyn rhybuddion, hefyd.

Mae’r gwasanaeth newydd ar gael wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru gynnal gwaith modelu llifogydd newydd yn dilyn digwyddiadau’r llynedd.

Daw wrth i breswylwyr Glastir gwblhau cynllun llifogydd cymunedol, a ddatblygwyd gan wirfoddolwyr ar y cyd â swyddogion ymwybyddiaeth llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ddinbych.  

Mae gwirfoddolwyr o’r ystâd wedi defnyddio eu profiadau eu hunain o lifogydd i greu cynllun a fydd o gymorth iddynt ymateb yn fwy effeithlon, a lleihau effaith llifogydd ar eu cartrefi.

Mae’r cynllun llifogydd yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer cynnal y gymuned a’r gwasanaethau argyfwng yn ystod: megis rhifau cyswllt pwysig, manylion pobl fregus ar yr ystâd y gall y bydd arnynt angen cymorth, a mannau ymadael.

Fe’i cefnogir gan 14 warden llifogydd gwirfoddol, a fydd “yn llygaid ac yn glustiau” yn yr ystâd, ac yn ddolen gyswllt rhwng y gymuned, Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r gwasanaethau argyfwng yn ystod llifogydd.

Dywedodd Tim Jones o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Dioddefodd pobl ystâd Glasdir yn ofnadwy’r llynedd, pan foddwyd eu cartrefi, a gobeithiwn y golyga’r hyn rydym wedi’i wneud eu bod nhw, rŵan, wedi’u hymbaratoi’n well pa bygythid yr ardal eto.  

“Mae’r gymuned wedi ymuno â’i gilydd er mwyn gwneud y cynllun llifogydd mor gadarn ag y bo modd, a bydd ychwanegu gwasanaeth rhybuddion llifogydd newydd ar gyfer y fro’n rhoi i breswylwyr ragor o amser ar gyfer ymbaratoi, a gweithredu eu cynllun os daw angen.

“Allwn ni ddim atal llifydd yn llwyr, ond parhawn i weithio â chymunedau a effeithir gan lifogydd er mwyn sicrhau eu bod nhw’n barod i ymateb os bydd dilyw.”

Dywedodd Andrew Lewis, warden llifogydd Glasdir:

“Ni ellir, ac ni ddylid anghofio digwyddiadau Tachwedd 2012 yn rhwydd. Roedd y difrod a achoswyd i’n heiddo - llawer ohonynt yn gartrefi newydd sbon - yn anhygoel.

“Wedi dweud hynny, gydol y 12 mis diwethaf  bu preswylwyr ati’n lleihau i’r eithaf y perygl posibl y gallai unrhyw beth fel hyn ailddigwydd.

“Bydd trefn rhybuddion buan yn gam mawr ymlaen ar gyfer ein hystâd ni, a thrwy weithio â Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn datblygu cynllun llifogydd cymunedol, gallwn sicrhau ein bod ni’n arfogi ein hunain gorau y gallwn yn erbyn llifogydd yn y dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru