Robot yn helpu CNC i leihau llifogydd

Mae peirianwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio ateb arloesol i gadw Afon Nedd i lifo’n rhwydd a dirwystr – trwy gael help gan robot arbennig.

Caiff y cloddiwr pell-reoledig, a elwir yn ‘robo-dozer’, ei ddefnyddio i gael gwared â mwy na 400 tunnell o raean sydd wedi ymgasglu mewn cwlfer dan yr A465 yng Nghwmgwrach.

Byddai’n anodd a pheryglus symud y graean â llaw, ond roedd yn cyfyngu’n arw ar lif yr afon. Heb wneud rhywbeth yn ei gylch, efallai y byddai’r dŵr yn cronni ac yn peri i adeiladau gerllaw ddioddef llifogydd.

Cyn i’r gwaith gychwyn, aeth y tîm ati i ailgyfeirio llif yr afon dros dro er mwyn i’r peiriant allu mynd at y cwlfer. Hefyd, bu arbenigwyr pysgodfeydd yn electrobysgota yno fel y gellid symud y pysgod oddi yno dros dro i le diogel.

Meddai Jamie Neal, Arbenigwr Technegol yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n benbleth gyffredin y mae’n rhaid inni ymdopi â hi, ond mewn ardaloedd trefol datblygedig iawn, yn aml mae lle yn brin – ond yn rhinwedd eu natur, yn yr ardaloedd yma y gall llifogydd gael yr effaith fwyaf ar bobl.

“Cyn inni ddechrau symud y graean, dangosodd ein model cyfrifiadurol inni fod gwely’r afon dan y cwlfer dros hanner metr yn uwch nag y dylai fod – rhywbeth a allai fod wedi arwain at lifogydd yn y dyfodol.

“Ond ar ôl dod o hyd i’r ateb perffaith, yn awr gallwn gadw sianeli dŵr fel Nant Gwrach i lifo, gan leihau perygl llifogydd i gartrefi a busnesau gerllaw.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru