Arddangos cynlluniau rheoli llifogydd Y Rhath

Gwahoddir pobl leol, pobl busnes a defnyddwyr y parc i alw heibio i weld y cynlluniau arfaethedig hyn ar gyfer cynllun rheoli llifogydd Y Rhath. Hwn yw’r diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus a drefnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Yn y sesiwn galw-heibio, bydd pobl yn gallu dysgu mwy am y perygl o lifogydd yn yr ardal, ac yn gallu gweld argraffiadau arlunwyr o sut y gallai’r cynllun edrych.

Yn dilyn y digwyddiad, bydd CNC yn ystyried ymatebion pobl i’r opsiynau cyn anfon cais i Gyngor Caerdydd am ganiatâd cynllunio ar gyfer y cynllun.

Meddai Gareth O’Shea, Pennaeth Gweithrediadau De-ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd amser i ddod draw i’n digwyddiadau a rhannu eu gwybodaeth am yr ardal gyda ni a chynnig adborth mewn perthynas â’n cynlluniau.

“Bydd y cam nesaf hwn yn gyfle i bobl gael gwell syniad o sut y gallai’r cynllun edrych, a sut y bydd yn helpu i leihau difrod llifogydd i’w cartrefi a’u busnesau.

"Dangosodd ein hasesiad inni fod hyd at 440 o gartrefi a busnesau yn ardal Y Rhath mewn perygl o ddioddef llifogydd, felly rydym yn awyddus i roi’r cynllun ar waith a dechrau arni er mwyn rhoi sicrwydd i bobl yr ardal.

“Fel rhan o’r cynllun, byddwn hefyd yn ystyried sut i archwilio cyfleoedd newydd i wella ardaloedd cymunedol ar gyfer pobl leol a gwella cynefinoedd fel bo bywyd gwyllt yn ffynnu. Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan bobl ynglŷn â’r ffordd orau o allu gwneud hyn.”  

Cynhelir y sesiwn galw-heibio yn Ysgol Gynradd Marlborough ar ddydd Llun 8 Medi rhwng 2:30pm a 7:30pm.

Yr ardaloedd y bydd y cynigion yn effeithio arnynt fydd Heol Pen-y-lan, Gerddi Nant Lleucu, Roath Mill Gardens, Waterloo Gardens, Railway Gardens (gan gynnwys y Sandies a Minster Gardens), Colchester Avenue a Heol Ipswich.

Dros y 18 mis diwethaf, mae CNC wedi bod yn cynnal digwyddiadau i gasglu gwybodaeth yn lleol ac i glywed yn uniongyrchol am brofiadau llifogydd pobl yr ardaloedd hyn.

Mae hefyd wedi llwyddo i gael arian gan Lywodraeth Cymru i barhau â chynllun.

Mae’r cynlluniau cyfredol ar gyfer y cynllun yn cynnwys waliau llifogydd ac argloddiau wedi’u cynllunio’n ofalus mewn modd cydnaws â’r parcdir rhwng Heol Pen-y-lan a man cyfarfod Nant Lleucu ac Afon Rhymni, ger archfarchnad Morrisons.

Mae gwelliannau yn cael eu cynllunio ar gyfer sianel yr afon ei hun, a phontydd y ffyrdd i gynyddu cynhwysedd yr afon yn ystod cyfnodau o law trwm.

Bydd y cynlluniau arfaethedig yn cael eu harddangos hefyd yng nghyntedd Llyfrgell Pen-y-Lan, o 9 Medi hyd at 15 Medi.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru