Elusen afonydd yn elwa o arllwysiad cerosîn

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am ddigwyddiad llygredd pan lifodd 140,000 litr o gerosîn i nant yn Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref 2016 wedi talu £150,000 i Afonydd Cymru, elusen amgylchedd afonydd.

Yn dilyn ymchwiliadau i achos yr arllwysiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru, cyfaddefodd Mainline Pipelines Limited eu bod yn atebol dan Reoliadau Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw (SAFFA) 1975.

Cynigiodd y cwmni Ymgymeriad Gorfodi am y troseddau SAFFA, sef rhodd gywerth â dirwy bosibl, i gorff elusennol a dderbyniwyd gan CNC. Golyga hyn y bydd yr arian nawr yn mynd yn uniongyrchol i wella dalgylch Afon Tywi yr effeithiodd yr arllwysiad arno.

Meddai Huwel Manley, Rheolwr Gweithrediadau CNC:

"Ein rôl yw sicrhau y gall busnesau weithredu heb niweidio pobl a'r amgylchedd. Gall hyn olygu erlyn ond mewn rhai achosion gall fod o fudd i’r cyhoedd edrych ar opsiynau eraill heblaw achosion llys.

"Mae camau fel ymgymeriadau gorfodi, lle mae cwmnïau sydd wedi cyflawni troseddau yn gwneud cyfraniad ariannol i grwpiau amgylcheddol, nid yn unig o fudd i'r gymuned ond hefyd yn caniatáu i CNC ddefnyddio ei adnoddau i fynd ar ôl troseddwyr eraill"

"Mae'r dull hwn yn enghraifft o sut y mae CNC yn cyflawni ei rôl allweddol er lles y gymuned ehangach. Fel hyn, mae'r arian yn cael ei wario yn yr economi leol yn hytrach na mynd i'r Trysorlys, sef yr hyn sy’n digwydd gyda dirwyon llys. "

Ym mis Hydref 2016, gollyngodd tua 140,000 litr o gerosîn o bibell oedd wedi torri a ddifrodwyd yn ystod gwaith cynnal a chadw arferol wrth ochr y A48 yn Sir Gaerfyrddin.

Digwyddodd yr arllwysiad ger pentref Nant-y-caws a llifodd y cerosin i mewn i gwrs dŵr Nant-y-caws a chyrraedd Nant Pibwr. Bu farw nifer sylweddol o bysgod o ganlyniad i hyn.

Roedd y gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud gan gontractwyr a oedd yn gweithio i berchnogion y biblinell, sef Mainline Pipelines Limited, is-gwmni olew Valero.

Defnyddiodd y cwmni adnoddau sylweddol i ddelio â'r digwyddiad, a threfnu bod arbenigwyr arllwysiadau olew yn cyrraedd y safle o fewn tair awr i ddefnyddio rhwystrau i atal llygredd pellach i lawr yr afon.

Aeth y gwaith glanhau oedd yn dilyn yn ei flaen am bedair wythnos ac roedd cyfanswm y gost oddeutu £ 1.1m a thalwyd am hyn gan Mainline Pipelines Limited.

Meddai Dr Stephen Marsh- Smith, OBE  Afonydd Cymru:

"Rydym wrth ein bodd fod canlyniad yr achos hwn yn rhodd y gellir ei defnyddio i wella amgylchedd Afon Tywi yn Sir Gaerfyrddin.

"Mae ymrwymiad gorfodi yn ganlyniad llawer mwy positif nag achos llys, ac rydym yn llongyfarch Mainline Pipelines a Cyfoeth Naturiol Cymru am ddod i'r cytundeb hwn.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio â phartneriaid i ddefnyddio’r arian hwn i wella’r amgylchedd yn nalgylch Tywi.”

Yn ogystal â'r ymgymeriad gorfodi, cynhaliodd Mainline Pipelines Limited waith glanhau llawn yn dilyn y digwyddiad a rhoi rhaglen fonitro amgylcheddol dŵr daear sylweddol ar waith ar ôl y digwyddiad i ddiogelu cyflenwadau dŵr preifat yn yr ardal.

Meddai Huwel:

"Nid yn unig mae hyn yn arbed amser ac arian i CNC ac yn rhyddhau ein hadnoddau cyfreithiol i fynd ar ôl ac erlyn troseddwyr, mae hefyd yn caniatáu i CNC adfer yr holl gostau ymchwilio a chyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r achos.

"Dim ond ar gyfer rhai troseddau y gallwn eu derbyn, ond gallant ein helpu i sicrhau bod sefydliadau'n cydymffurfio â'r gyfraith, mae’n dileu unrhyw elw ariannol ac yn sicrhau eu bod yn cynnal eu busnes yn gyfrifol."

Meddai Steve Bateman, Uwch Reolwr Mainline Pipelines Limited:

"Yng ngoleuni’r gwaith trylwyr a dyfal o adfer yr amgylchedd lleol fe gytunodd Mainline Pipelines Limited fel rhan o ymgymeriad gorfodi i dalu £150,000 i Afonydd Cymru, sydd wedi cael ei dderbyn gan CNC”.

“Bydd y rhodd hon yn cael ei defnyddio’n uniongyrchol i gefnogi ymdrechion i ddiogelu a gwella amgylchedd lleol yr ardal.

"Daw hyn ar ôl rhodd flaenorol o £40,000 i Gyngor Cymuned Llangynnwr i gydnabod yr anawsterau a ddioddefwyd gan drigolion yn Nant-y-caws a'r cymunedau cyfagos yn ystod y digwyddiad."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru